Detall - 67863
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67863
Títol
Casa Josep Busquets
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-josep-busquets
Bibliografia
COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, manteniment del volum edificat, conservació de la façana i adaptació de la planta baixa a la normativa del Pla Especial
Descripció
Edifici a dos vents que obre la seva façana principal a la Plaça de l'Ajuntament, malgrat tractar-se del frontis més estret. La construcció presenta tres nivells (pb + 2p) i destaca per l'harmonia de la seva composició. La façana principal està emmarcada per dues grans pilastres que recorren el frontis en sentit vertical fins a la cornisa del coronament. En contraposició, la horitzontalitat de l'edifici es veu ressaltada per les cornises que marquen els diferents nivells de forjat i que sobresurten lleugerament del plom del parament extern. L'element més elaborat és, sens dubte, el balcó del pis principal. Estructuralment presenta volada de llosanes de pedra sostingudes per mènsules. Quant a la barana, aquesta mostra barrots de ferro amb decoració geomètrica seriada. Destaca la decoració neoclassicista de l'obertura, que disposa dues pilastres als brancals, culminades en capitells d'ordre jònic, tot suportant un fris amb decoració vegetal i flanquejat per tríglifs sobre el qual se sustenta un cornisament amb cimaci, frontó amb palmeta central i acroteris. El balcó del segon pis és ampitat i presenta els brancals i la llinda constituïts per una motllura llisa sobresortint que, en els angles superiors, presenta petits motius florals en relleu. Finalment, el coronament està conformat per una cornisa motllurada sobre la qual s'identifica la barana del terrat de la finca que consta d'un registre d'arquacions cegues en relleu com a element decoratiu. Pel que fa al frontis del c/d'en Bosc, cal dir que no presenta una clara ordenació en eixos verticals, donada la seva gran longitud, que sembla haver propiciat canvis continus de les obertures, especialment dels accessos de la planta baixa. En general, el tractament estilístic dels elements arquitectònics concorda amb el llenguatge neoclassicista de la façana principal, si bé amb major sobrietat i senzillesa. A la zona de la façana corresponent al nº 24 del c/ d'en Bosc, els forjats de l'edifici es tradueixen a la façana mitjançant cornises motllurades força desenvolupades; en una de les llindes es llegeixen les dates '1891-1960'.
Codi d'element
08270-5
Ubicació
Plaça de l'Ajuntament, 10 c/ d'en Bosc, 24-26
Història
El c/ d'en Bosc està catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (IPA-11952) i mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals, i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli. Pel que fa a l'autor de l'edifici, Salvador Vinyals i Sabaté [mestre d'obres-1868; arquitecte-1877], cal dir que és autor de diverses obres en l'Eixample barceloní. Entre altres obres, comparteix amb Antoni Robert l'autoria del nou monestir de Sant Pere de les Puelles a Sarrià, i amb Domènec i Estapà el projecte de la presó Model de Barcelona.
Coordenades
41.2353800,1.8116800
UTM X
400416
UTM Y
4565568
Any
1891
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67863-foto-08270-5-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67863-foto-08270-5-2.jpg
Estil
Eclecticisme|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Salvador Viñals i Sabaté (1847-1926)
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats a l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
102|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17