Detall - 67868
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67868
Títol
Casa rectoral
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-rectoral-0
Bibliografia
MONTE, M.A. (1987) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11981 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIII-XIV
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, conservació estricta de les façanes i manteniment del volum construït.
Descripció
Conjunt de tres cases tardomedievals, que presenten dos o tres nivells d'alçada (pb + 1 o 2 pisos) i que conserven part de les seves característiques originals, ja que les modificacions experimentades no han alterat substancialment els trets constructius. La façana principal afronta a la mateixa plaça de l'Ajuntament i consta de tres portes d'accés adovellades, amb arc de mig punt, tot i que la majoria de les obertures són rectangulars amb llindes i brancals de pedra. Destaca la finestra situada en el primer pis que presenta un arc trilobulat. Pel que fa als coronaments, aquests presenten els ràfecs i cornises tradicionals. Pel que fa a la façana de la banda de mar, mostra un alçat de quatre plantes (pb + 3p) i es caracteritza, novament, per la irregular distribució de les seves obertures que no estableixen eixos verticals concrets. Totes les obertures visibles presenten els brancals i les llindes de pedra. A la planta baixa, la portalada d'accés i la finestra que se situa a la seva dreta, són en forma d'arc rebaixat; en el primer pis, en canvi, se situen tres finestres rectangulars; en el pis segon s'identifica un balcó corregut -amb la volada de rajoles sostingudes per grapes metàl·liques- que emmarca dues obertures; finalment, les golfes presenten una galeria conformada per cinc arcs de mig punt, amb un ampit corregut. El coronament del frontis, consta del ràfec ceràmic de la coberta de teules. Pel que fa a l'interior de l'edifici, destaca l'interessant conjunt d'arcs medievals que es conserva, la majoria d'ells del tipus punta d'ametlla i lleugerament apuntats. Aquestes estructures estan actualment situades en dependències que presenten signes evidents d'haver estat remodelades en èpoques recents, tal i com es dedueix de la presència de forjats de bigues de fusta i revoltons d'obra. En alguns casos, els arcs medievals apareixen parcialment cegats o integrats en estructures més modernes que desvirtuen notablement la seva morfologia.
Codi d'element
08270-10
Ubicació
Plaça de l'Ajuntament, 19-20
Història
No es coneix documentació específica d'aquesta casa rectoral. Tanmateix, la seva situació en la part més antiga del nucli de la vila, així com alguns dels elements arquitectònics conservats, permeten emmarcar cronològicament aquest conjunt d'edificis en el període medieval, sense poder precisar l'existència de possibles precedents. Pel que fa a les modificacions experimentades per les finques, s'ha documentat un expedient de reforma de l'any 1883, conservat a l'Arxiu Històric Municipal de Sitges, en el que el rector F. Trias, sol·licitava permís per a renovar les façanes.
Coordenades
41.2348400,1.8119100
UTM X
400434
UTM Y
4565508
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67868-foto-08270-10-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67868-foto-08270-10-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67868-foto-08270-10-3.jpg
Estil
Contemporani|Medieval|Gòtic|Modern
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Religiós
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. Forma part del Conjunt 2, que inclou dues illes integrades en la seva pràctica totalitat per cinc dels edificis més singular del casc històric de la vila, com la Casa Utrillo i el Maricel de Terra, entre d'altres. L' Arxiu Històric de Sitges, conserva informació sobre les reformes experimentades per aquest conjunt d'edificis (Arxiu Històric Municipal. Sèrie: Obres i Urbanisme. 1883).
Codi de l'estil
98|85|93|94
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
17