Detall - 67876
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67876
Títol
Casa Antoni Almirall Selva
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-antoni-almirall-selva
Bibliografia
COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. DDAA (1990) 'Americanos. Indianos. Arquitectura i urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonès (Baix Gaià). Segles XVIII-XX'. Vilanova i la Geltrú. MILES, C. (1980) 'L'obra sitgetana de Jaume Suñé i Juncosa'. Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
La normativa del Pla Especial obliga a la conservació estricta de la façana i a l'adequació del color del frontis a la carta de colors aprovada per la normativa municipal
Descripció
Edifici que presenta un frontis de gran longitud, articulat en dues façanes que s'adapten al traçat irregular del carrer i amb tres nivells d'alçat (pb + 2p). En general, la composició del frontis es caracteritza per l'aplicació d'un llenguatge formal clarament eclèctic i d'inspiració neoclàssica. L'ordenació de les obertures en eixos verticals és regular, essent palesa la voluntat de concedir major protagonisme a l'eix en el que se situa la porta d'accés de la planta baixa. Les obertures són rectangulars en el seu conjunt i disposen de guardapols consistents, en la majoria dels casos, en motllures horitzontals. En la zona principal del frontis identifica la portalada d'accés, flanquejada per dos finestral que mostren els trets propis dels anomenats 'quartos de reixa'. En la banda més oriental de la façana, la planta baixa disposa de tres finestrals més, amb el mateix disseny. Destaca la tipologia de la porta principal, amb els brancals i la llinda conformats per carreus de pedra amb els angles interiors motllurats en forma de mitja canya. La clau de la llinda presenta un relleu amb dues lletres 'A' (probablement inicials d'Antoni Almirall, propietari de la casa) situades sota una petxina. Pel que fa als pisos superiors, destaca el balcó corregut situat sobre la porta d'accés. Aquest emmarca tres obertures i disposa d'una volada conformada per llosanes de pedra i sostinguda per mènsules, probablement ceràmiques, amb forma de voluta. La seva barana és metàl·lica i presenta barrots decorats. Convé mencionar també la decoració del guardapols de l'obertura central, amb un fris de palmetes que desenvolupen una mena de tribuna. En la meitat més oriental del frontis, el pis principal disposa d'una finestra -amb ampit de pedra sostingut per petites mènsules- flanquejada per dos balcons. Pel que fa al segon pis, mencionarem únicament l'existència de tres balcons en la meitat més occidental de la façana, dels quals el situat en el centre disposa d'una volada de major amplada. En la zona oriental del frontis es reprodueix novament l'esquema balcó-finestra-balcó. En el coronament, la façana disposa d'una cornisa, notablement desenvolupada a partir d'una motllura de perfil simple, per sobre de la qual podria situar-se una barana metàl·lica dividida en trams mitjançant petits pilars d'obra.
Codi d'element
08270-18
Ubicació
c/ de l'Aigua, 15-17
Història
Antoni Almirall i Selva (1835-1915) és un dels personatges considerats 'americanos' dins la societat sitgetana del segle XIX. Va forjar la seva fortuna fundant la marca comercial 'Almirall i Llopis' a Manzanillo (Cuba). Va participar a la guerra colonial com a sergent de l'exèrcit de voluntaris de Cuba. Tornà a Sitges l'any 1891, just dos anys abans que l'arquitecte Jaume Suñé iniciés la construcció de la seva casa residencial al carrer de l 'Aigua. Jaume Suñé i Juncosa és considerat un dels màxims exponents de l'eclecticisme sitgetà. És autor de moltes obres d'arquitectura de la vil·la, especialment en el seu eixample on treballarà intensament a partir de 1868.
Coordenades
41.2359800,1.8116600
UTM X
400415
UTM Y
4565634
Any
1883
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67876-foto-08270-18-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67876-foto-08270-18-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67876-foto-08270-18-3.jpg
Estil
Contemporani|Eclecticisme
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Jaume Suñé i Juncosa
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.
Codi de l'estil
98|102
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17