Detall - 67881
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67881
Títol
Casa Raventós
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-raventos-0
Bibliografia
Arxiu Històric Municipal de Sitges. COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana i l'obligació d'emprar els colors originals en les actuacions futures.
Descripció
Edifici de tres plantes d'alçada (pb + 2p) i un probable àtic, que constitueix un bon exemple d'arquitectura popular de mestre d'obres. La façana presenta dues obertures a cada nivell que, en la planta baixa, es corresponen a un portal d'entrada i un finestral, ambdós amb els brancals i les llindes de pedra. La clau de l'arc rebaixat que conforma la porta mostra un relleu en el que s'identifiquen les inicials 'A' i 'V' entrecreuades, sobre la data de 1823. Aquest ras de la finca consta també d'un petit sòcol de carreus. En el primer pis, les obertures s'estructuren en un balcó corregut amb la volada conformada per llosanes de pedra motllurades i la barana de ferro ornamentada amb un sòcol de volutes confrontades i un fris d'oves situat sota el passamà. La segona planta consta de dos balcons ampitats amb les baranes constituïdes per balustres de terra cuita. Tots els nivells de forjat es tradueixen a la façana mitjançant senzilles cornises. En el coronament, la cornisa motllurada és de majors dimensions i se situa per sota de la balustrada del terrat. S'observa un cos construït lleugerament endarrerit del frontis. En la banda dreta del frontis figura un plafó constituït per quatre rajoles policromes en les que es llegeix el text 'Casa on el mestre Gabriel Pallarès Roig portà a terme la seva profitosa obra musical'.
Codi d'element
08270-23
Ubicació
c/ de l'Aigua, 20
Història
Malgrat que l'aixecament de l'edifici data de l'any 1823, la seva fesomia actual és resultant, en bona part, d'una reforma realitzada el 1855. Aquesta operació resta testimoniada en els expedients d'obra de l'Arxiu Municipal de Sitges, en els que hi figura la sol·licitud de llicència d'obres cursada el 23 de març d'aquest any. L'edifici fou també residència del compositor Gabriel Pallarès Roig.
Coordenades
41.2358200,1.8118200
UTM X
400428
UTM Y
4565616
Any
1823
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67881-foto-08270-23-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67881-foto-08270-23-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67881-foto-08270-23-3.jpg
Estil
Neoclàssic|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
99|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17