Detall - 67884
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67884
Títol
C/ Àngel Vidal, 25-27
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-angel-vidal-25-27
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
Malgrat que el Pla Especial instava al manteniment del volum construït i a la conservació de les façanes i únicament autoritzava la realització d'obres que recuperessin la fesomia original de la casa nº 27, en l'actualitat els dos edificis han estat transformats en una única finca, amb un únic accés en façana principal i s'ha construït una planta àtic enretirada de la façana. Aquestes actuacions han suposat una notable pèrdua de les característiques originals de les dues cases catalogades.
Descripció
Edifici que presenta tres nivells d'alçada (pb + 1p + àtic); el segon pis perd la crugia de l'extrem esquerre, en la que se situa un pati elevat que es tradueix al frontis mitjançant una barana d'obra llisa, suportada per pilars quadrangulars. La planta baixa consta de cinc obertures, és a dir, un portal d'entrada amb forma d'arc rebaixat i dos finestrals de pedra a cada banda, dotats amb ampits de pedra motllurats i reixes metàl·liques. Totes les obertures rectangulars del frontis disposen d'una mena de guardapols de motllura simple que desenvolupa, sobre el centre de la llinda, un sortint quadrangular a mode de merlet. De la mateixa manera, una motllura de perfil simple tradueix a la façana el nivell del forjat del primer pis, que consta d'una finestra central flanquejada per balcons; aquests presenten les volades de pedra, conformades per llosanes amb motllura simple, i les baranes metàl·liques amb barrots de fundició, actualment pintats de color blanc. El coronament de la façana disposa d'una cornisa motllurada i de la barana d'obra de la terrassa del pis àtic; aquesta darrera presenta, en el centre, un conjunt de pilars quadrangulars coronats en forma de merlet.
Codi d'element
08270-26
Ubicació
c/ Àngel Vidal, 25-27
Història
Coordenades
41.2363700,1.8112100
UTM X
400378
UTM Y
4565678
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67884-foto-08270-26-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67884-foto-08270-26-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67884-foto-08270-26-3.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17