Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
51755 Carrer de St. Bru https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-de-st-bru SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós del carrer Sant Bru. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular alineades al pla del carrer i consten de planta baixa i planta pis; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés i una finestra a mitja alçada en la planta baixa, i una finestra, en la planta pis. El parament de la façana és arrebossat pintat, amb varietat cromàtica sense decoració. Els ampits de les finestres de les plantes pis, són fets d'obra i sobresurten. No hi ha brancals ni llindes visibles. 08118-67 Carrer de St. Bru, 1,3, 5, 7, 9 41.4810700,2.3247600 443626 4592383 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51755-foto-08118-67-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51755-foto-08118-67-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51755-foto-08118-67-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51759 Can Teixidor https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-teixidor-0 Carta Arqueològica del Maresme: El Masnou (2009). Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. GIRALT, C. i PERA, J. (1985). El Masnou ahir i avui. Caixa d'Estalvis de Catalunya i Ajuntament del Masnou. MAYA, J. L. i PONS, E, (1983). El bronze final, dins l'Arqueologia a Catalunya, avui. Barcelona. PREVOSTI, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Caixa d'Estalvis Laietana, Mataró. RIBAS, Marià (1976). El Maresme en els primers segles del Cristianisme. Barcelona. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. II aC-VdC zona urbanitzada Establiment rural d'època romana tipus vil·la que tindria el seu origen a finals del segle II aC i mantindria una llarga ocupació fins a finals d'època romana. Fou localitzat a partir de troballes casuals i a les excavacions arqueològiques realitzades, l'any 1960 i 1970, pel senyor Lluís Galera. Aquestes intervencions permeteren documentar un conjunt de murs que delimitaven un mínim de tres àmbits. El material ceràmic documentat que predomina és la Terra Sigil·lada Sudgàl·lica, Terra Sigil·lada Hispànica i Terra Sigil·lada Africana Clara A. L'any 1970 s'excavaren dues sitges que proporcionaren Campaniana A, Terra Sigil·lada Aretina, Terra Sigil·lada Sudgàl·lica, Terra Sigil·lada Hispànica i Terra Sigil·lada Africana Clara A, C i D. 08118-2 Urbanització Can Teixidor L'any 1970 la urbanització de la zona va destruir aquestes restes. 41.4758800,2.3020600 441726 4591822 08118 El Masnou Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51759-foto-08118-2-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51759-foto-08118-2-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51759-foto-08118-2-3.jpg Legal Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 83|80 1754 1.4 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51771 Carrer Lluís Millet (tram est) https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-lluis-millet-tram-est SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres de planta rectangular alineades del pla de carrer i amb pati posterior. Consten, generalment, de planta baixa i planta pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Algunes modificacions posteriors d'aquesta tipologia arquitectònica es concreten en l'afegit d'una planta pi, com les cases dels números 40 i 42, o la transformació de part de la coberta en un terrat pla practicable. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis, la majoria amb un balcó,a excepció de la casa del número 38 amb dos balcons, o les cases amb els números 24, 30 i 36 sense balcó. L'acabat superficial dels paraments de les façanes és estucat i pintat de diferents tons cromàtics, sense cap element que sobresurti, a excepció de la casa amb el número 38 amb un estucat imitant carreus posats a portell o la casa amb el número 28 amb esgrafiats ornamentals de motius florals. 08118-14 Carrer Lluís Millet 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28 i 24 La casa del número 44 destaca per tractar-se de la casa on nasqué Lluís Millet, fundador de l'Orfeó català i fill predilecte de la vila. Ho recorda una placa de marbre col·locada a la façana per l'Ajuntament en el centenari del seu naixement, el 18 d'abril de 1967. 41.4794700,2.3151700 442824 4592211 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51771-foto-08118-14-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51771-foto-08118-14-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La casa del número 34 s'ha individualitzat amb una fitxa pròpia per les seves característiques arquitectòniques. 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51780 Carrer de Sta. Rosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-de-sta-rosa SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós del carrer Santa Rosa. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis o planta, pis i golfes, en algun cas; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Tot i que en algun cas, l'aiguavés de migdia està tallat i la coberta passa a ser plana practicable a mode de terrat, amb una barana de balustrada d'obra que corona la façana Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés i una finestra a mitja alçada en la planta baixa, i dues obertures en la planta pis. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. A les obertures de les cases 10, 22, 26, 28, 30 i 32, l'ampit és de pedra treballada suportat per dos modillons. Destaquen els esgrafiats del parament de les cases 24 i 34 que imiten carreus posats a portell. A la primera, també hi ha esgrafiats damunt les llindes. També destaca la cornisa de la casa 34 amb sis grans mènsules que la suporten. 08118-23 Carrer de Sta. Rosa 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 14, 12 i 10 41.4806100,2.3180900 443069 4592336 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51780-foto-08118-23-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51780-foto-08118-23-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51790 Carrer de Pere Grau https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-de-pere-grau SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós o cós i mig del carrer Pere Grau. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular alineades al pla del carrer i consten de planta baixa i planta pis o planta baixa i dos pisos, segons els casos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal o amb el terrat pla en tota la seva superfície o només en la meitat que dóna al carrer. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés i una finestra a mitja alçada en la planta baixa, i dues o tres finestres, com a màxim, en la planta pis, que poden tenir balcó i estan protegides amb persianes de llibret de fusta. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. Freqüenta la decoració d'estucat amb relleu imitant carreus posats a portell. Destaca el treball de serralleria de les reixes de ferro i baranes d'alguns balcons. La casa número 51 reuneix el treball de ferro en la barana del balcó continu del primer pis, en la reixa de protecció del terrat i en la reixa de la finestra de la planta baixa, així com l'estucat en relleu imitant carreus; però també en els arc de les obertures de planta baixa i primer pis i en altres elements ornamentals com el fris esgrafiat sota el balcó i la decoració de les mènsules que el sustenten. Es tracta d'un conjunt molt heterogeni, amb moltes diferències fruit de l'evolució del temps i les transformacions que han patit algunes de les cases, afegint-hi obertures, plantes, elements ornamentals i incorporant novetats arquitectòniques del moment. 08118-33 Carrer Pere Grau 23, 25, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52 41.4803100,2.3213700 443342 4592301 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51790-foto-08118-33-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51790-foto-08118-33-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51799 Carrer St. Domènec https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-st-domenec SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt heterogeni i discontinu de cases entre mitgeres situades en tres sectors separats per carrers. El primer sector el formen les cases amb el número 9, 11, 15, 19 i 21 del carrer Sant Domènec amb les cases número 16 i 18 del carrer Capità Maristany Noms; un segon sector està format per les cases número 24, 26, 28 i 32 del carrer Capità Maristany Noms i el tercer sector les cases dels números 5 i 7 del carrer Sant Domènec, separades del primer grup, precisament pel carrer Capità Maristany Noms. No totes les cases d'aquest conjunt tenen la mateixa tipologia, tot i que comparteixen moltes similituds. El format bàsic és la casa de cós alineada al pla de carrer, de planta rectangular, planta baixa i pis i amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les façanes es generen a partir d'un ritme repetitiu d'obertures: porta i finestra a la planta baixa i una o dues obertures a la planta pis. Sovint han patit transformacions que en modifiquen l'esquema estàndard, sobretot pel que fa a les obertures. Excepte les cases del carrer Capità Maristany Noms, la resta tenen la façana orientada a migdia, ja que es tracta de la primera fase de l'urbanisme del Masnou. En fases posteriors s'urbanitzen els carrers perpendicular a la línea de costa com el del Capità Maristany. En aquest urbanisme, les cases amb cantonera tenen una especifitat per la façana lateral, on només s'obren petites obertures. Destaquen les cases amb el número 9 i 11 del carrer Sant Domènec perquè tenen el pla de façana enretirat del carrer respecte les cases de la resta del carrer. També destaca la casa del número 7 del carrer de Sant Domènec perquè no respon a la tipologia descrita, sinó que es tracta d'una casa entre mitgeres de cantonera d'una única planta amb jardí a la façana de llevant i delimitat pel carrer Capità Maristany. 08118-42 Carrer St. Domènec 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21 carrer Capità Maristany Noms 16, 18, 24, 26, 28, 32 41.4815000,2.3262000 443747 4592429 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51799-foto-08118-42-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51799-foto-08118-42-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51799-foto-08118-42-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51800 Carrer Camil Fabra https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-camil-fabra SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt d'edificacions entre mitgeres de planta rectangular alineades al pla de carrer que consten de planta baixa i planta pis, amb la coberta inclinada de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, alineada a migdia. Les façanes es generen a partir d'una composició simètrica que es defineix en planta baixa amb una porta d'entrada, normalment arquejada, i una finestra lateral; i en planta pis en una o dues obertures, segons el cas. La majoria tenen la porta d'accés més gran del normal, ja que es tracta d'entrades a magatzems o garatges, algunes de les quals s'han adequat com habitatges. 08118-43 Carrer Camil Fabra 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 41.4763300,2.3070200 442141 4591868 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51800-foto-08118-43-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51800-foto-08118-43-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Una de les cases era la casa 'Santacana dels Carros' on es feien carruatges. 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51805 Carrer Mare de Déu de la Pau https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-mare-de-deu-de-la-pau SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX-XX Conjunt tancat format per sis habitatges que formen una unitat, amb un espai comunitari en forma de carrer estret o pas peatonal amb voreres al que s'accedeix a través d'uns graons i aïllant-se del Torrent d'Umbert. Està format per unitats de planta rectangular de planta baixa o planta baixa i pis i cobertes de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. La composició de les façanes és molt simple, sense elements ornamentals destacables i el parament és un arrebossat pintat. El pas peatonal que vertebra aquest conjunt té quatre metres d'amplada, al final hi ha un altre tram d'escales que dóna sortida al conjunt, al costat d'una torreta semicircular. Les façanes laterals que tanquen el conjunt són secundàries i tenen poques obertures. 08118-48 Carrer Mare de Déu de la Pau Té l'aspecte de petita colònia construïda per encabir-hi treballadors, potser de la fàbrica del costat (Can Xala). 41.4781300,2.3104800 442431 4592066 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51805-foto-08118-48-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51805-foto-08118-48-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51822 Casa del carrer Barcelona, 46 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-barcelona-46 GIRALT, C. i PERA, J. (1985). El Masnou ahir i avui. Caixa d'Estalvis de Catalunya i Ajuntament del Masnou. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Casa entre mitgeres de planta rectangular enretirat del pla de carrer que consta de planta baixa i dues plantes pis, acabada amb coberta plana practicable a mode de terrat català. Per la planta baixa s'ha perllongat a posteriori fins alinear-lo al pla de carrer, ocupant l'antic pati davanter. La façana es genera a partir d'una composició simètrica amb dos eixos de verticalitat que es defineix amb dues obertures per planta. Destaca el balcó continu de la primera planta amb barana de ferro forjat amb dues obertures amb guardapols en forma de frontó amb fulla d'acant central. A la segona planta, les dues obertures estan emmarcades per sengles pilastres estriats amb capitell jònic. L'acabat del parament és un estucat pintat amb relleu a mode de franges horitzontals i amb un seguit d'elements ornamentals dels que destaquen una franja entre els dos pisos i sota la cornisa amb motius geomètrics i florals que es ressalten amb la combinació de colors en què estan pintats. A l'interior està decorat amb teixit de damasc tornassolat i amb flors de llis. 08118-76 carrer Barcelona, 46 La Sociedad Cultural Nueva Unión Masnovense, SOCNUM propietària de l'edifici té el seu origen al segle XIX. La seu original estava al Casinet però per problemes econòmics van bescanviar l'edifici per aquest. Lluís Millet estava vinculat a aquesta societat i encara es conserven algunes partitures, documents i fotos. 41.4782700,2.3148100 442793 4592078 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51822-foto-08118-76-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51822-foto-08118-76-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51822-foto-08118-76-3.jpg Inexistent Neoclàssic|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 99|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51824 Can Bilonet https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-bilonet SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Casa entre mitgeres de planta rectangular alineada al pla de carrer que consta de planta baixa i planta pis amb la coberta inclinada a dues aigües de teules àrabs i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana es genera a partir d'una composició simètrica amb dos eixos de verticalitat que es defineix a la planta baixa amb la porta d'accés i una finestra reixada al costat; i a la planta pis amb un balcó continu de baranes de ferro, dues finestres i subjectat per quatre mènsules treballades. La façana és coronada amb una cornisa subjectada per quatre mènsules i amb una balustrada a mode d'acroteri. L'acabat superficial del parament és estucat en relleu imitant carreus posats a portell i recreixement de brancals i llinda amb ornamentació floral. 08118-78 Carrer Lluís Millet, 34 41.4795000,2.3153400 442838 4592215 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51824-foto-08118-78-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51824-foto-08118-78-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51828 Casa Bon Repòs https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-bon-repos ANDRÉS, Rosa María (1984). El Masnou, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. BASSEGODA i MUSTÉ, Pere (1928). Masnou, notas para la contribución al estudio de la historia de Masnou. Ediciones Iberia. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX Edifici entre mitgeres de planta quadrada que consta de soterrani, planta baixa i planta pis i acabat amb una coberta plana practicable a mode de terrat. Es tracta d'un edifici que havia estat als quatre vents, aïllat i envoltat de jardí. Fruit de la construcció de cossos nous a cada costat, la única façana reconeixible és la meridional, encarada a la plaça Marcel Monteys. Es genera a partir d'una composició simètrica on a la planta baixa hi ha la porta d'accés centrada a la que s'hi accedeix a través d'una escalinata que supera el canvi de nivell entre el carrer i la planta baixa. A cada costa de la porta hi ha dues balconeres semicirculars amb balustrada. Les tres obertures estan fetes amb arcs carpanells. A la planta pis, hi ha tres obertures, cadascuna d'elles dividida per dues columnetes i amb tres petits arcs de mig punt. Damunt la cornisa hi ha una gran balustrada d'obra amb pinacles als costats. El parament de la façana és un estucat pintat amb un cert relleu imitant carreus posats a portell. 08118-82 Carrer St. Miquel, 38 41.4809800,2.3164600 442933 4592378 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51828-foto-08118-82-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51828-foto-08118-82-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51828-foto-08118-82-3.jpg Inexistent Noucentisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 106|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51773 Carrer St. Francesc d'Assís https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-st-francesc-dassis SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres de planta rectangular alineades al pla de carrer. Consten de planta baixa i planta pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Algunes modificacions posteriors d'aquesta tipologia arquitectònica es concreten en la transformació de part de la coberta en un terrat pla practicable o en l'afegit o modificació d'alguna obertura. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis, alguna amb balcó. L'acabat superficial dels paraments de les façanes és estucat i pintat de diferents tons cromàtics, sense cap element que sobresurti. La casa del número 62 manté algunes diferències tipològiques amb la resta, ja que es tracta d'una casa amb una amplada de cos i mig, que la façana es distribueix a partir de tres eixos de simetria; definits a la planta baixa per la porta d'accés centrada i dues finestres laterals, mentre que a la planta pis destaca el balcó central, amb barana de ferro i les dues finestres laterals. 08118-16 Carrer St. Francesc d'Assís 56, 58, 60 i 64 41.4788000,2.3152400 442829 4592137 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51773-foto-08118-16-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51773-foto-08118-16-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51776 Carrer St. Josep https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-st-josep-0 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Cases de cós entre mitgeres de planta rectangular enretirades del pla de carrer i amb pati davanter i posterior. Consten de planta baixa i planta pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Algunes modificacions posteriors d'aquesta tipologia arquitectònica es concretes en l'afegit d'una planta pis (és el cas de la casa del número 16) o la transformació de part de la coberta en un terrat pla practicable. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis. Les finestres estan protegides amb persianes de llibret de fusta. L'acabat superficial dels paraments de les façanes és estucat i pintat de diferents tons cromàtics, sense cap element que sobresurti. Cada casa va acompanyada d'un pati davanter alineat al pla de carrer i que genera un espai exterior característic d'un urbanisme molt concret i específic, de planta rectangular i limitats per murs baixos i tanques. 08118-19 Carrer St. Josep 18, 16, 12 i 10 41.4794600,2.3173300 443004 4592209 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51776-foto-08118-19-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51776-foto-08118-19-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51776-foto-08118-19-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51778 Carrer la Gaditana https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-la-gaditana SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases entre mitgeres, amb patis davanters i posteriors, de planta rectangular enretirades del pla de carrer que consten de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos, segons els casos, i acabades amb coberta plana practicable a mode de terrat o inclinades de teules a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures seguint una disposició simètrica a partir de diferents eixos de verticalitat. A la planta baixa hi ha la porta d'accés i una finestra reixada al costat i a la planta pis dues obertures. Sovint les finestres estan protegides amb persianes de llibret de fusta. Els patis davanters es troben alineats al pla del carrer, queden limitats per uns murs baixos i tanques i defineixen unes característiques pròpies d'aquest conjunt. 08118-21 Carrer la Gaditana 22, 20, 18, 2 i 4 41.4804900,2.3172900 443002 4592323 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51778-foto-08118-21-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51778-foto-08118-21-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51783 Carrer Jaume I https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-jaume-i-0 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós o cós i mig del carrer Jaume I. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis o planta, pis i golfes, en algun cas; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés de major grandària i una o dues finestres a mitja alçada en la planta baixa, i dues o tres obertures, com a màxim, en la planta pis, que pot tenir balcó. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. Destaca el parament de la façana de la casa del número 21 amb estucat de motius florals i les obertures amb recreixement de l'estucat pintat de salmó. A les obertures, l'ampit és de pedra treballada suportat per dos modillons i el recreixement de la zona dels brancals simula un pilar amb el basament i el capitell de pedra treballada, tot coronat amb un guardapols en forma de motllura recta amb un petit frontó circular central. El parament de la façana de la casa del número 23, és un estucat imitant carreus col·locats a portell. Destaca en la planta pis un balcó continu amb tres obertures. A la casa del número 21 també hi ha un balcó continu, aquest cop de dues obertures, suportat per quatre mènsules treballades. 08118-26 Carrer Jaume I 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 41.4812200,2.3205100 443271 4592402 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51783-foto-08118-26-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51783-foto-08118-26-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51791 Carrer d'Adrà https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-dadra SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres del carrer Adrà. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular, alineades al pla del carrer i consten de planta baixa i pis; generalment amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, però en algun cas ha estat modificada i la presenta a mode de terrat pla. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment asimètrica: porta d'accés i una finestra a mitja alçada en la planta baixa, i una o dues finestres en la planta pis, i sovint estan protegides amb persianes de llibret de fusta. Algunes obertures s'han modificat en els darrers anys sense respectar la tipologia dels edificis. Originàriament aquestes cases tenien una única obertura a la planta pis; però amb el temps se n'han anat afegint. Es caracteritzen per tenir l'ampit, els brancals i la llinda de pedra vista i treballada. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. 08118-34 Carrer d'Adrà 7, 9, 11, 13, 15, 19 i 21 41.4798700,2.3213900 443344 4592252 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51791-foto-08118-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51791-foto-08118-34-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51791-foto-08118-34-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51751 Casa del carrer Fontanills, 87 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-fontanills-87 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i coberta plana a mode de terrat català. La façana es compon a partir de dos eixos asimètrics, amb la porta d'accés a l'esquerra i una finestra amb balustrada d'obra i protecció de persiana de llibret de fusta, ambdues obertures són adintellades i tenen un recrescut a mode de guardapols amb coronament ondulat i un motiu vegetal central. La part inferior de la façana és un sòcol d'aplacat de pedra; la part principal és un estucat pla de color beige clar; per damunt de les obertures hi ha una cornisa amb motllures treballades i un coronament amb balustrada d'obra. 08118-63 Carrer Fontanills, 87 41.4824300,2.3236000 443530 4592534 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51751-foto-08118-63-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51751-foto-08118-63-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51757 Pinacoteca municipal https://patrimonicultural.diba.cat/element/pinacoteca-municipal XIX-XX Col·lecció de pintura d'artistes locals i foranis que s'ha format fruit de les donacions directes i les efectuades pels artistes que exposen al Museu. La donació més rellevants de les quals és la del senyor Emili Sala Barberà. Està formada per quadres del segle XIX i XX de tècniques variades (aquarel·la, oli sobre tela, oli sobre fusta, oli sobre paper, ...), amb autors com Josep Pineda, J. Mongay, A. Jacobsen, Ramón Padró Pedret, Vicenç Oliveras, Pere Pujadas Roig, Moix Solé, etc. 08118-69 Carrer Josep Pujades Truch, 1 A La col·lecció havia estat ubicada a la Casa de Cultura 41.4827500,2.3157200 442873 4592575 08118 El Masnou Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51757-foto-08118-69-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51757-foto-08118-69-3.jpg Física Contemporani Patrimoni moble Col·lecció Pública Científic 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 53 2.3 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51763 Horta d'en Puig https://patrimonicultural.diba.cat/element/horta-den-puig BURÉS, Lluís i MARQUÈS, Anna (1991). La vil·la romana de Cal Ros de les Cabres (El Masnou, el Maresme). Notícia de les darreres campanyes d'excavació, dins Laietània, núm. 6. Mataró. Carta Arqueològica del Maresme: El Masnou (2009). Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. OLESTI VILA , Oriol (1995). El territori del Maresme en època republicana (s. III -I a. C.). Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró. PREVOSTI, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Caixa d'Estalvis Laietana, Mataró. REVILLA, Víctor (1995). Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I aC. - III dC.), dins Cuadernos de Arqueologia, núm. 8. Servei del llibre l'Estaquirot. Barcelona. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. I aC-I dC parcialment destruït Jaciment que s'interpreta com un abocador d'un forn romà amb una producció majoritària d'àmfores tipus Pascual 1 i ecipients (dolies) o elements constructius (teules). Es relaciona amb la vil·la de Cal Ros de les Cabres i l'abundància d'aigua i argiles. Per desgràcia, quan es va detectar el jaciment ja s'havia rebaixat el terreny i destruït les possibles restes; per tant, només es va poder fer una recollida de material. 08118-6 Torrent de Can Gai, s/n Jaciment descobert de forma fortuïta durant les obres de construcció de la nau del parc Central dels Serveis de manteniment (Sector Voramar I) del Masnou. L'any 1998, amb motiu del projecte de construcció d'una estació de servei es va fer un seguiment arqueològic que va donar resultats negatius pel que fa a la localització de noves restes romanes. 41.4819900,2.3306200 444116 4592481 08118 El Masnou Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51763-foto-08118-6-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51763-foto-08118-6-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51763-foto-08118-6-3.jpg Legal Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Social 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 83|80 1754 1.4 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51798 Carrer Bergantí Caupolican https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-berganti-caupolican SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres del carrer Bergantí Caupolican. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular, alineades al pla del carrer i consten de planta baixa i pis, en aquest cas; generalment amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, però en algun cas ha estat modificada i presenta el vessant meridional a mode de terrat. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment asimètrica: porta d'accés i una finestra a mitja alçada en la planta baixa, i una o dues finestres en la planta pis, i sovint estan protegides amb persianes de llibret de fusta. Algunes obertures s'han modificat en els darrers anys sense respectar la tipologia dels edificis. Originàriament aquestes cases tenien una única obertura a la planta pis; però amb el temps se n'han anat afegint. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. Les cases dels números 11 i 19 presenten l'estructura tipològica més originària o menys modificada. Entre les dues cases hi ha una diferència notable en la finestra de la planta pis. Mentre la del número 19 manté l'ampit, brancals i llinda de pedra vista treballada i la del número 11 ha estat modificada amb un ampit suportat per dues carteles i els brancals i la llinda no són visibles. Per contra, les cases amb els números 13 i 17 han estat força transformades amb posterioritat a la seva construcció. En el cas del número 13, les transformacions es centren en la planta baixa. . 08118-41 Carrer Bergantí Caupolican 7, 9, 11, 13, 17 i 19 41.4807800,2.3250100 443647 4592350 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51798-foto-08118-41-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51798-foto-08118-41-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51798-foto-08118-41-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51753 Passatge St. Jaume https://patrimonicultural.diba.cat/element/passatge-st-jaume SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de dues cases de cós de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: a la planta baixa amb una porta d'entrada i una finestra lateral i a la planta pis combinant finestres. Les cases conserven les portes originàries amb els brancals, llindes i llindars de pedra granítica treballada. Les finestres de la planta baixa tenen una reixa protectora de ferro. Les dues finestres de la casa número 4 conserva visibles els dos ampits. Aquestes dues cases es troben situades en un petit passatge tallat per una edificació moderna que no va respectar les alineacions originàries. A més conserven al seu davant el característic hort/jardí d'aquestes construccions. Tot plegat manté un aire molt interessant com a mostra d'arquitectura i urbanisme del segle XIX. 08118-65 Passatge St. Jaume, 2-4 41.4816500,2.3243600 443593 4592447 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51753-foto-08118-65-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51753-foto-08118-65-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51753-foto-08118-65-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51762 Cal Ros de les Cabres; Can Mandri; Verals de Colomines; Vil·la d'Ocata https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-ros-de-les-cabres-can-mandri-verals-de-colomines-villa-docata ALBERTINI, E. (1913). Sculptures antigues du Conventus Tarraconensis, dins l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1911-12). Barcelona. ALMAGRO, M.; SERRA, J.C.; COLOMINAS, J. (1945). Carta Arqueológica de España. Provincia de Barcelona. Madrid. ANÒNIM (1901). Crònica del Centre, dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya , núm. 11. Barcelona. ANÒNIM (1900). Excursió a Ocata, dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 10. Barcelona. BALIL, A. (1963). El poblamiento rural en el Conventus Tarraconensis, dins Celticum IX. Paris. BARRAL, Xavier (1978). Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio Laietana: Barcelone et ses environs. Barcelona. BASSEGODA i MUSTÉ, Pere (1928). Masnou, notas para la contribución al estudio de la historia de Masnou. Ediciones Iberia. BURÉS, Lluís i MARQUÈS, Anna (1991). La vil·la romana de Cal Ros de les Cabres (El Masnou, el Maresme). Notícia de les darreres campanyes d'excavació, dins Laietània, núm. 6. Mataró. CARRERAS CANDI, Francesc (1903). Les aigües i banys de Barcelona, dins Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, II Barcelona. CARRERAS CANDI, Francesc (1904). Excursió a la casa romana d'Ocata (Masnou), dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 14. Barcelona. CARRERAS CANDI, Francesc (1904). Orígens de la riera d' Argentona. Barcelona. Carta Arqueològica del Maresme: El Masnou (2009). Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. CASADES, P. (1902). Descubrimientos arqueológicos en Ocata (Masnou), dins Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, III. Barcelona. CUOMO di CAPRIO, N. (1972). Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi nell'area italiana, della prehistoria a tutta l'epoca romana, 11. Sibrium . CUYÀS, J. M. (1949). El Palau, important construcció del terme de Teià, dins Museu, 67-69. Mataró. ESTRADA, J. (1969). Vías i poblamiento romanos en el territorio del área metropolitana de Barcelona. Barcelona. FERNÁNDEZ, P. (1972). Hallázgos arqueológicos, dins La Vanguardia del 18 d'octubre de 1972. FERRER, C. (1978). Notes històriques i tradicionals de la vila de Teià . Argentona. GALERA, Ll.; ARTÉS, S. (1975). Notes històriques de la parròquia de Sant Feliu d'Alella. Segons dades de l'arxiu parroquial i altres fonts. Alella. GIRALT, C. i PERA, J. (1985). El Masnou ahir i avui. Caixa d'Estalvis de Catalunya i Ajuntament del Masnou. GOMIS, C. (1980) La Província de Barcelona, dins Geografia General de Catalunya. Bilbao. JÁRREGA, R. (1988). El poblament tardo-romà a la zona de Rubí, dins Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, núm. 28. Rubí. JÁRREGA, R. (1987). Un possible taller i una nova estampilla amforal de la vil·la romana de Cal Ros de les Cabres (Ocata - El Masnou, Maresme), dins El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. I Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana. Badalona. le NY, F. (1988). Les fours de tuiliers Galloromains, dins Documents d'Archéologie Française, núm. 12. Paris. MARQUÈS, A.; RODRÍGUEZ, A. (1993). Època romana-antiguitat. Campanyes 1982-1989, dins Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Barcelona. MARQUÈS i SINCA, Anna (1989). Memòria d'excavacions Cal Ros. Direcció General del patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Inèdit. MAYER, M. ; RODÀ, I. (1996). Epigrafia, dins Fonaments, núm. 30-31.Barcelona. OLESTI VILA , Oriol (1995). El territori del Maresme en època republicana (s. III -I a. C.). Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró. PELLICER, J. M. (1902). Mataró. Synthesis historial d'aquesta ciutat en relació ab sa major gloria las santas patronas y patricias Juliana y Symphroniana Verges y Martres . Mataró. IIaC-VdC en part urbanitzat Important vil·la d'època romana que s'erigeix al segle II aC i es manté productiva fins el baix imperi, amb una fase de màxim esplendor datada en el segle II dC. Fou descoberta en el segle XIX, l'any 1899, quan el seu propietari d'aleshores, Thomas Morrisson, va emprendre extenses excavacions, fruit de la seva relació i coneixença amb Puig i Cadafalch. Els resultats d'aquestes excavacions no es van publicar mai. El setembre de 1946, J. Serra Ràfols hi va dur a terme una excavació que permeté documentar un mosaic, i a sota un nivell de terra fosca amb abundants fragments de ceràmica ibèrica i campaniana. Xavier Barral, l'any 1978, va publicar un estudi dels mosaics documentats on apuntava l'existència de dues fases constructives: la primera a la segona meitat del segle II dC i la segona a la primera meitat del segle IV dC. Als anys 80 del segle passat es realitzaren diverses intervencions arqueològiques amb l'objectiu de delimitar l'abast territorial, històric i estratigràfic del jaciment. També, entre 1989 i 1990, tot i els treballs anteriors i a conseqüència d'unes obres realitzades sense control arqueològic al carrer Fontanills, es va realitzar una nova intervenció arqueològica destinada a documentar l'afectació que havien patit les restes i excavar dos forns i diversos murs amb paviments associats, que semblaven confirmar la presència d'un centre productor, juntament amb la notícia de l'existència d'un tercer forn a la cruïlla del carrer Sant Miquel i Verge de Núria i un abocador on apareixia àmfora del tipus Pascual 1. És possible que aprop de la vil·la romana hi hagués una necròpolis, ja que en el número 34 del carrer de Nostra Senyora de Montserrat es va descobrir un enterrament de tegulae i notícies anònimes de principis de segle XX, també parlen de monedes trobades en enterraments. 08118-5 Entre els carrers Santiago Rusiñol i Ciutat Vila Jardí Fou descobert i excavat l'any 1899 per Thomas Morrisson que n'era el propietari. Aquests treballs no es van publicar i les restes documentades foren tapades l'any 1902 per la seva vídua. El 1946 fou excavat per J. Serra Ràfols. L'any 1959 consta que Lluís Galera, aficionat local, hi intervingué. No és fins els anys 80 (1984, 1986, 1989 i 1990) que s'hi tornen a fer excavacions. L'any 1992 s'efectua un control arqueològic de les feines de restauració de la masia. 41.4824500,2.3249600 443644 4592536 08118 El Masnou Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51762-foto-08118-5-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51762-foto-08118-5-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51762-foto-08118-5-3.jpg Legal Ibèric|Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Social 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart (Continuació bibliografia)PELLICER, J.M. (1930). Troballes arqueològiques. La il·lustració llevantina romànica de Masnou, dins Butlletí del Centre Excursionista de Premià, núm. 43. Premià de Mar.PREVOSTI, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Caixa d'Estalvis Laietana, Mataró. PREVOSTI, M.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J. (1987). Algunes hipòtesis sobre els objectius i estratègies de la colonització romana a la costa central de Catalunya, dins les Jornades Internacionals d'Arqeueologia Romana. De les estructures indígenes a l'organització provincial de la Hispania Citerior. Granollers.PUIG i CADAFALCH, J.; FALGUERA, A.; GODAY CASALS, J. (1934). L'Arquitectura Romana a Catalunya. Barcelona.RIBAS, Marià (1976). El Maresme en els primers segles del Cristianisme. Barcelona.SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit.SANMARTÍ, J. (1987). Laietania ibèrica. Estudi d'Arqueologia i Història. Barcelona.SERRA i PAGÈS, R. (1928). Crònica del centre, dins Butlletí C.E.C / Barcelona.SERRA RÀFOLS, J. de C. (1962). Joyas antiguas de Estañol (Gerona), dins Archivo Español de Arqueologia, núm. 35-36. Madrid. SERRA RÀFOLS, J. de C. (1928). Baetulo-Blanda. Forma Conventus Tarraconensis. Barcelona.SERRA RÀFOLS, J. de C. (1960). Restos antiguos y columnas de procedencia barcelonesa descubiertas en la barriada de Sants, dins Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, núm. 1. Barcelona.SERRA-RÀFOLS, J. de C. (1962). Estratos ibèricos debajo de villas romanas en la Costa Catalana, dins VII Congreso Nacional de Arqueología. Barcelona.VICENS, F. (1948). Les restes romanes del Masnou, dins MUSEU. Mataró. 81|83|80 1754 1.4 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51769 Carrer St. Pere (tram oest) https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-st-pere-tram-oest SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres de planta rectangular enretirades del pla de carrer i amb pati davanter. Consten de planta baixa i planta pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Algunes modificacions posteriors d'aquesta tipologia arquitectònica es concreten en la transformació de part de la coberta en un terrat pla practicable o en l'afegit o modificació d'alguna obertura. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis. L'acabat superficial dels paraments de les façanes és estucat i pintat de diferents tons cromàtics, sense cap element que sobresurti. Cada casa va acompanyada d'un pati davanter alineat al pla de carrer i que genera un espai exterior característic d'un urbanisme molt concret i específic, de planta rectangular i limitats per murs baixos i tanques. 08118-12 Carrer St. Pere 102, 100, 98,96, 92, 90, 88, 86, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 62, 60, 58, 56, 54 41.4786400,2.3139200 442719 4592120 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51769-foto-08118-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51769-foto-08118-12-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51769-foto-08118-12-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51782 Carrer Mestres Villà https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-mestres-villa SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX Conjunt d'edificacions entre mitgeres a banda i banda del carrer amb patis davanters i la façana principal enretirada del pla de carrer. Es defineixen de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis, acabades amb coberta a dues aigües i el carener paral·lel a la façana i, en alguns casos, amb un terrat pla en la seva meitat meridional. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: en la planta superior combinant dues finestres de característiques idèntiques i en planta baixa amb una porta d'accés i una finestra. El parament de les façanes és un estucat pintat de colors diversos i relleus segons els casos. Els patis davanters es troben alineats al pla del carrer, queden limitats per uns murs baixos i tanques i defineixen unes característiques pròpies d'aquest conjunt. 08118-25 Carrer Mestres Villà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 41.4804300,2.3193900 443177 4592315 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51782-foto-08118-25-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51782-foto-08118-25-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart L'habitatge n. 31 és propietat del pare de Tomàs Pla Vidal (fundador del museu del Joguet de Sant Feliu de Guíxols) i l'interior de la casa està musealitzada com una residència del segle XIX. 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51784 Carrer Mestres Villà https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-mestres-villa-0 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós o cós i mig del carrer Mestres Villà. Les cases número 13, 15, 17, 19, 21 i 23 estan separades de les cases amb el número 25, 27, 29, 31, 35 i 37 pel carrer de Capitans Comellas. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis o planta, pis i golfes o dos pisos, en algun cas; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal o amb el terrat pla. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés de major grandària i una o dues finestres a mitja alçada en la planta baixa, i dues o tres obertures, com a màxim, en la planta pis, que pot tenir balcó. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. El parament de la façana de la casa del número 29, és un estucat imitant carreus col·locats a portell, excepte el marc de les obertures que és un recreixement motllurat. La cas número 27 consta de planta baixa, dos pisos i golfes i en destaca, dins un parament estucat totalment pla, un esgrafiat ornamental a la part alta de la façana, en forma de doble garlanda unida amb una corona floral. També destaca un esgrafiat en forma de barco de vela a la façana de la casa número 31. 08118-27 Carrer Mestres Villà 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 3 41.4807300,2.3199200 443222 4592348 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51784-foto-08118-27-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51784-foto-08118-27-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51810 Casa del carrer Lluís Millet, 120 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-lluis-millet-120 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Entrada de mina amb la façana alineada al pla del carrer Lluís Millet que consta de planta baixa i planta pis i coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana es genera a partir d'un únic eix de verticalitat definit a la planta baixa per la porta d'accés, d'arc de mig punt, amb una obertura al seu damunt, d'arc rebaixat enreixada i acompanyada d'una petita motllura a mode de guardapols subjectada per dues carteles. A la planta pis amb una finestra. L'acabament del parament és un estucat llis amb un cert relleu de franges horitzontals a la planta baixa. 08118-53 Carrer Lluís Millet, 120 41.4787600,2.3122300 442578 4592134 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51810-foto-08118-53-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51810-foto-08118-53-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51816 La Cooperativa https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-cooperativa-1 ANDRÉS, Rosa María (1984). El Masnou, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. BARRAL i ALTET, Xavier (2000). Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental. Ed. ECSA. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX Edifici de planta rectangular enretirat del pla de carrer i amb les façanes de llevant i de ponent sense mitgeres. Només la façana posterior s'adossa a un altre edifici. Consta de planta semisoterrada, planta baixa i planta pis amb la part davantera de terrat. La façana principal, orientada a migdia, es genera a partir d'una composició simètrica definida per dues columnes que emmarquen la porta d'entrada, sobre la qual hi ha un arquitrau i un gran frontó semicircular. Destaquen els esgrafiats del frontó amb garlandes florals i la data de 1922. Les finestres de la façana de llevant alineada al pla del carrer Torrent d'Umbert li confereixen un aspecte de nau industrial. 08118-70 Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 25 41.4774200,2.3109300 442468 4591987 1922 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51816-foto-08118-70-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51816-foto-08118-70-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51816-foto-08118-70-3.jpg Inexistent Noucentisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 106|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51747 Casa del carrer de Josep Llimona, 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-de-josep-llimona-2 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Casa de cós entre mitgeres que fa cantonada i que només comparteix mitgera amb la casa del costat de ponent. És de planta rectangular alineada al pla de carrer i consta de planta baixa i planta pis amb la coberta inclinada de teules a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. La façana principal es disposa de forma tradicional en aquest tipus de construccions que no han estat modificades amb noves obertures. Així, trobem a la planta baixa de la porta d'accés al costat esquerre i una petita finestra amb reixa al seu costat. La porta és més gran del normal i té els brancals, el llindar i la llinda de pedra vista treballada. A la planta pis, només hi ha una petita obertura amb l'ampit esculpit, damunt la porta d'entrada, protegida per una persiana de llibret de fusta. Per la façana de llevant s'ha afegit un petit cos que a l'alçada del primer pis es converteix en un terrat pla. La façana posterior que dóna a les escales del carrer Sant Francesc d'Assís és de caràcter molt secundari i només hi ha una petita obertura. L'acabat superficial dels parament és un estucat llis i pintat. 08118-59 Carrer de Josep Llimona, 2 41.4791800,2.3178000 443043 4592177 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51747-foto-08118-59-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51747-foto-08118-59-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51747-foto-08118-59-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|119 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51748 Can Bargilet https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-bargilet SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Casa entre mitgeres de planta rectangular amb pati davanter i posterior. Consta de planta soterrani, planta baixa i planta pis i acabada en pla a mode de terrat, exceptuant un afegit posterior que acaba amb coberta inclinada a dues aigües i carener paral·lel a la façana principal. La façana es disposa amb una composició simètrica a partir de dos eixos verticals que a la planta baixa es concreten amb la porta d'accés i una finestra lateral enreixada i a la planta superior amb dues finestres de llinda recta amb l'ampit que sobresurt i està suportat per dues carteles. Totes les finestres estan protegides amb persianes de llibret de fusta. El coronament de la façana és una balustrada d'obra que va substituir l'original en el seu moment, i que estava feta de rajoles, donat el mal estat en que es trobava aquesta. El parament de la façana en el tram de la planta baixa és un estucat en relleu imitant carreus posats a portell i llis en el tram de la planta pis. Hi ha esgrafiat a la part superior, l'any de construcció (1852). Al davant hi ha un pati enrajolat delimitat per un mur baix amb una reixa de ferro. A la part posterior també hi ha un pati en forma de 'L' ja que es posa per darrera de la casa del costat. 08118-60 Plaça Jaume Bertran, 2 El promotor i propietari de la casa fou el mestre d'obres Ignasi Collell que se la va fer ell mateix l'any 1852. 41.4794600,2.3179100 443053 4592208 1852 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51748-foto-08118-60-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51748-foto-08118-60-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51748-foto-08118-60-3.jpg Inexistent Eclecticisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Ignasi Collell Antiga casa de la família Bertran que dona nom a la plaça. 102|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51764 Riera de Teià https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-de-teia ALVAREZ, J. (1978). Acerca del interés arqueológico de Premià, dins Full informatiu de l'AECC, núm. 4. Premià de Mar. ALVAREZ, J. i RAMIREZ, J. (1980). Una fíbula romana en la riera de Teià, dins Butlletí de l'AECC, núm. 7. Premià de Mar. BURÉS, L. i CARRERAS, N. (1993). La vil·la i la necròpoli de la Riera de Teià (El Masnou, Maresme), dins Puig Castellar, núm. 5. Santa Coloma de Gramenet. Carta Arqueològica del Maresme: El Masnou (2009). Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. CUYÀS, J. M. (1976). Història de Badalona. Badalona II. GORGES, J. G. (1979). Les villes hispano-romaines: inventaire et problemathique archeològique. Paris. LLANAS, J. (1977). Retses romanes al Palmar Hotel de Premià de Mar, dins Quaderns de Prehistòria i Arqueologia del Maresme, núm. 1 . Mataró. MIRÓ, J. (1988). La producción de ánforas romanas en Catalunya: un estudio sobre el comercio del vino de la tarraconense: siglos I aC - I dC. Oxford. MIRÓ, J. (1982).La producció d'àmfores al Maresme: una síntesi, dins Laietania, núm. 2-3. Mataró. OLESTI VILA , Oriol (1995). El territori del Maresme en època republicana (s. III -I a. C.). Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró. PREVOSTI, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Caixa d'Estalvis Laietana, Mataró. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. SANMARTÍ, J. (1987). Laietania ibèrica. Estudi d'Arqueologia i Història. Barcelona. II aC-V dC parcialment destruït Es tracta d'un jaciment d'època romana que comprendria una vil·la i una necròpolis, situada al costat del ramal de la Via Augusta que comunicava Iluro amb Baetulo. Les primeres referències documentals són de l'any 1860 arrel de les troballes d'opus signinum, un sepulcre de teules i dos fragments de Terra Sigil·lada. L'any 1912 les obres del mas Can Mitre van posar al descobert una necròpolis. L'any 1975 amb motiu de l'extracció de sorres de la riera van permetre documentar murs de 50 cm d'amplada, un fust de columna i material ceràmic divers ( ceràmica comuna ibèrica, campaniana, terra sigil·lada, àmfora, etc.). Vistos aquests antecedents, l'any 1990, amb motiu de la urbanització de la zona es van fer unes excavacions arqueològiques d'urgència que posaren al descobert un sector d'habitacions i una necròpolis amb 13 tombes des del segle IV fins el VII dC.. L'àrea d'habitacions documentada semblava correspondre a la part rústica de la vil·la. 08118-7 Camí del mig Documentat des de l'any 1860. L'any 1912 les obres de Can Mitre confirmaren la presència d'un jaciment. Fins l'any 1975 no es tornen a tenir notícies de troballes. Aquest cop fou l'Associació d'Estudis Científics i Culturals de Premià de Mar que documentà fortuïtament la troballa d'estructures i materials arqueològics i els publicà. Finalment, l'any 1990 es fa una modesta intervenció d'urgència que confirma la importància del jaciment, però actualment no hi ha cap resta visible i gran part està destruït. 41.4840800,2.3374500 444688 4592709 08118 El Masnou Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51764-foto-08118-7-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51764-foto-08118-7-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51764-foto-08118-7-3.jpg Legal Ibèric|Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Productiu 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 81|83|80 1754 1.4 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51766 Carrer Sant Cristòfol del 18 al 34 https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-sant-cristofol-del-18-al-34 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres de planta rectangular del carrer Sant Cristòfol que fa un retranqueig formant dos espais diferenciats: el primer correspon a les cases amb els números 32 i 34; i el segon als números del 18 al 30. En el primer tram les façanes de les cases estan enretirades del pla de carrer i al davant tenen un petit pati delimitat per murs mitjaners. En el segon tram les façanes estan alineades al pla del carrer i els patis estan a l'altre costat del carrer. Les cases consten de planta baixa i planta pis, a excepció d'algunes que han sofert modificacions afegint-hi una planta pis, i s'acaben amb coberta inclinada de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia; tot i que algunes han transformat la meitat sud de la coberta en un terrat pla practicable. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis. Destaca per la seva divergència morfològica la casa del número 32 que reprodueix la forma d'una masia amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. També destaca la tribuna i el balcó de la casa del número 20. 08118-9 Carrer Sant Cristòfol del 18 al 34 41.4780000,2.3112100 442492 4592051 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51766-foto-08118-9-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51766-foto-08118-9-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51766-foto-08118-9-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51786 Carrer Jaume I https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-jaume-i-1 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós o cós i mig del carrer Jaume I. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis o planta, pis i golfes o dos pisos, en algun cas; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal o amb el terrat pla. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés de major grandària i una o dues finestres a mitja alçada en la planta baixa, i dues o tres obertures, com a màxim, en la planta pis, que pot tenir balcó. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. Les cases núm. 59, 61 i 63 consten de planta baixa i dos plantes pis; el superior està enretirat del pla de la façana; tenen coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, però l'aiguavés de migdia està tallat i la coberta passa a ser plana practicable a mode de terrat, amb una barana de balustrada d'obra que corona la façana. De les cases 59 i 61 destaca el balcó continu amb reixa de ferro forjat (sobretot la del núm. 59). També destaca l'estucat de la façana núm. 63 imitant carreus col·locats a portell, pintat de color salmó. 08118-29 Carrer Jaume I 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 78, 80 41.4815200,2.3218000 443379 4592435 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51786-foto-08118-29-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51786-foto-08118-29-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51801 Can Xala https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-xala ANDRÉS, Rosa María (1984). El Masnou, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. BARRAL i ALTET, Xavier (2000). Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental. Ed. ECSA. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX pateix una ocupació il·legal per part d'un moviment juvenil Edifici definit per un únic volum de planta rectangular enretirat del pla de carrer que consta de planta baixa i dos pisos i amb una coberta inclinada a dues aigües de teules àrabs, carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, i amb ràfec. En el costat dret, s'aixeca una torre de planta quadrada que consta de planta baixa i tres pisos. La façana de migdia es genera a partir d'una composició simètrica definida per les obertures de les plantes superior, trencada a la planta baixa amb dues portes de dimensions considerables i una finestra protegida per una reixa. Les finestres del primer pis són de llinda recta i tenen guardapols motllurades en forma d'arc conopial i les finestres del segon pis són d'arc conopial, l'obertura que correspon al cos de la torre té un balcó. Totes tenen una barana baixa de ferro. El pis superior de la torre té una doble obertura separada per una columneta amb arc lobulats. El parament superior de la torre és coronat amb un ampit a mode de merlets. 08118-44 Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 51 Un antic mas es va reformar per fer-hi un celler de vi. 41.4771700,2.3090700 442313 4591960 08118 El Masnou Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51801-foto-08118-44-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51801-foto-08118-44-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51801-foto-08118-44-3.jpg Inexistent Historicista|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Conegut a nivell local com ca n'Humet, perquè hi va viure l'alcalde Humet, per diferenciar-la de la resta de la zona que també rep el nom de can Xala. 116|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51818 Can Bori https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-bori-0 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra arquitectes, scp. Inèdit. XIX Edifici aïllat de planta quadrangular alineada al pla de carrer i que consta de planta baixa, planta pis i golfes amb la coberta inclinada de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Té un cos annex a la façana de ponent que actua de garatge amb la coberta plana a mode de terrat pels habitatges. La façana es genera a partir d'una composició simètrica que es defineix a la planta baixa amb dues portes d'accés i tres finestres, amb recreixement del marc i guardapols motllurada amb semicercle central damunt la llinda; i a la planta pis amb dos balcons de baranes de ferro i tres finestres més. La façana és coronada amb una balustrada a mode d'acroteri. L'acabat superficial del parament és estucat en relleu imitant carreus posats a portell a la planta baixa i estucat imitant maons de color vermell. Totes les obertures tenen emmarcament recrescut. 08118-72 Carrer Lluís Millet, 140-142 41.4786300,2.3114100 442509 4592121 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51818-foto-08118-72-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51818-foto-08118-72-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51819 Can Sust https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-sust SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra arquitectes, scp. Inèdit. XX Casa entre mitgeres de planta rectangular alineada al pla de carrer que consta de planta baixa i dues plantes pis, acabada amb coberta plana practicable a mode de terrat català. La façana es genera a partir d'una composició simètrica que es defineix a la planta baixa d'una porta d'accés i una finestra reixada lateral, d'arc rebaixat; a la planta pis i centrada un balcó amb barana de fusta i obertura d'arc rebaixat; a la segona planta s'obren tres finestres més petites, també d'arc rebaixat. Les finestres tenen persianes de llibret de fusta. L'acabat del parament és un estucat pintat i destaca un esgrafiat damunt la finestra del balcó amb la data 1922 i la franja a la part inferior de la cornisa. El coronament és una balustrada que actua d'ampit del terrat amb pilars laterals amb gerres de pedra ornamentals. 08118-73 Carrer Barcelona, 67 41.4778600,2.3132900 442666 4592034 1922 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51819-foto-08118-73-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51819-foto-08118-73-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51803 Can Cisa https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-cisa SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XVIII-XIX Conjunt de construccions format per dos grups diferenciats: el primer conformat per un seguit d'edificacions entre mitgeres de planta rectangular alineada al pla de carrer i que consten de planta baixa i planta pis; i un segon volum definit per una planta en forma de 'L' separada del vial per un espai lliure comú. Aquest segon grup consta de planta baixa i dos pisos i sembla la part més antiga. Les obertures més antigues, conserven els ampits, brancals i llindes de pedra vista treballada. Altres finestres s'han obert modernament. La façana és coronada per un recreixement del parament on s'observa l'any 1711 pintat. 08118-46 Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 i 40 41.4773800,2.3101600 442404 4591983 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51803-foto-08118-46-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51803-foto-08118-46-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51803-foto-08118-46-3.jpg Legal Contemporani|Modern Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Productiu 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|94 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51813 Casa del carrer Lluís Millet, 37 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-lluis-millet-37 ANDRÉS, Rosa María (1984). El Masnou, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX Casa entre mitgeres de planta rectangular alineada al pla del carrer Lluís Millet que consta de planta baixa i coberta plana practicable a mode de terrat. La façana principal, orientada al nord, es genera a partir d'una composició simètrica, només trencada per una porta d'accés secundària a l'extrem lateral esquerre. La resta es defineix a partir de tres obertures generades amb un ritme on, al centre s'hi troba la porta d'accés i als laterals dues finestres amb balconera. El capcer de la façana forma una barana que corona el conjunt, de formes sinuoses i combinant parament d'obra i elements de ferro forjat. L'acabament del parament és un estucat amb un cert relleu imitant carreus posats a portell, sanefes florals damunt les llindes i sota la cornisa i un esgrafiat central on hi ha la data de 1923. 08118-56 Carrer Lluís Millet, 37 41.4793900,2.3157300 442871 4592202 1923 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51813-foto-08118-56-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51813-foto-08118-56-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51813-foto-08118-56-3.jpg Legal Noucentisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 106|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51814 Casa del carrer Barcelona, 25 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-barcelona-25 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XVIII-XIX Casa de cós entre mitgeres que fa cantonada, de planta rectangular alineada al pla del carrer Barcelona. Consta de planta baixa i planta pis i coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana es genera a partir d'una composició asimètrica de línies senzilles, sense detalls ornamentals a destacar. A la planta baixa hi ha la porta d'accés de llinda recta i una finestra al lateral. Aquesta finestra té un tancament de fusta de dimensions d'una porta de doble ventall. A la planta pis, hi ha dues obertures una de quadrada de petites dimensions i una altra més gran protegida amb persianes de llibret de fusta. L'acabat del parament de les façanes és un estucat llis i pintat. 08118-57 Carrer Barcelona, 25 41.4785000,2.3163100 442918 4592103 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51814-foto-08118-57-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51814-foto-08118-57-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51814-foto-08118-57-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98|119|94 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51770 Carrer Lluís Millet (tram oest) https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-lluis-millet-tram-oest SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres de planta rectangular alineades del pla de carrer i amb pati posterior. Consten de planta baixa i planta pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Algunes modificacions posteriors d'aquesta tipologia arquitectònica es concreten en l'afegit d'una planta pis o dues o la transformació de part de la coberta en un terrat pla practicable. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis, algunes amb balcó, com són els casos de les cases dels números 96, 92, 78 i 76. Les finestres de la planta pis de les cases amb els números 86 i 84 han estat modificades modernament, perdent-ne la tipologia original. L'acabat superficial dels paraments de les façanes és estucat i pintat de diferents tons cromàtics, sense cap element que sobresurti. Destaca la tipologia d'algunes finestres de la planta pis amb l'ampit sobresortint i motllurat, subjectat per dues carteles. Són els casos de les cases amb els números 96, 94, 92, 90, 82 i 74. Els números 74 i 72 s'han unificat en un únic habitatge. 08118-13 Carrer Lluís Millet 96, 94, 92, 90, 86, 84, 82, 78, 76, 74 i 72 41.4791600,2.3137800 442708 4592178 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51770-foto-08118-13-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51770-foto-08118-13-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51789 Passeig Prat de la Riba https://patrimonicultural.diba.cat/element/passeig-prat-de-la-riba SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases entre mitgeres del passeig Prat de la Riba. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular, alineades al pla del carrer i consten de planta baixa i dos pisos, en aquest cas; amb la coberta plana a mode de terrat. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés i una finestra a mitja alçada en la planta baixa, i dues finestres en la planta pis, que poden tenir balcó i estan protegides amb persianes de llibret de fusta. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. Destaca el treball de serralleria de les reixes de ferro i baranes d'alguns balcons. Excepte la casa del número 18 i la casa de cultura, la resta de cases, a la planta baixa, s'ha adequat com a comerç. 08118-32 Passeig Prat de la Riba 13, 14, 16, 17 i 18 41.4794700,2.3203000 443252 4592208 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51789-foto-08118-32-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51789-foto-08118-32-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Forma part d'aquest conjunt la casa de cultura, però per la seva singularitat arquitectònica s'ha individualitzat en una fitxa pròpia. 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51806 Casa del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 13 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-mossen-cinto-verdaguer-13 SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Casa entre mitgeres de planta rectangular alineada al pla de carrer que consta de planta baixa i planta pis, acabada amb la coberta plana practicable a mode de terrat català en la seva meitat meridional i inclinada de teules àrabs en la meitat septentrional, ja que l'estructura original de dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, es modificà a posteriori. La façana es genera a partir d'una composició simètrica amb dos eixos de verticalitat definits a la planta baixa per una porta d'accés i una finestra lateral amb reixa de ferro; i en la planta pis amb dues finestres amb barana baixa de ferro a mode de balconera. Totes les obertures estan protegides amb persianes de llibret de fusta. L'acabat del parament és un estucat amb relleu emmarcant les obertures i esgrafiats amb motius florals sota la cornisa. 08118-49 Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 13 41.4775300,2.3117900 442540 4591998 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51806-foto-08118-49-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51806-foto-08118-49-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51817 Antiga fàbrica de fils 'El pino' https://patrimonicultural.diba.cat/element/antiga-fabrica-de-fils-el-pino ANDRÉS, Rosa María (1984). El Masnou, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. Arxiu del Masnou C-815 XX Fa molt de temps que està tancada i s'ha deteriorat, si més no, exteriorment. Nau industrial de planta rectangular d'una única planta i acabada amb una coberta de teules inclinada a dues aigües i el carener paral·lel a la façana de llevant que dóna al carrer Bonaventura Bassegoda i Amigó. La façana principal està encarada al carrer Joan Roig i es genera amb una composició simètrica centrada per la porta d'accés i dues finestres laterals allargades en sentit vertical, coronades per un guardapols de maons, col·locats a sardinell o llibret, amb llinda plana a les finestres de la façana lateral i d'arc rebaixat a les de la façana principal. 08118-71 Carrer Joan Roig, 1 L'any 1902 un capità de barco retirat montà una fàbrica de gènere de punt. Els anys 30 del segle passat, s'utilitzà com a magatzem de gra i durant la guerra civil espanyola fou seu d'una cooperativa escolar. A l'any 1949 s'hi instal·là la fàbrica de fils 'El pino'. 41.4797900,2.3175700 443025 4592245 1902 08118 El Masnou Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51817-foto-08118-71-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51817-foto-08118-71-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart És dels pocs edificis d'arquitectura industrial que es conserven. També és coneguda con Can Quiroli. 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51754 Carrer del Capità Mirambell https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-del-capita-mirambell SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós del carrer Capità Mirambell. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: a la planta baixa amb una porta d'entrada i una finestra lateral i a la planta pis combinant finestres i, en ocasions, balcons. Les cases que conserven les obertures originàries tenen els brancals, ampits, llindes i llindars de pedra granítica treballada. Les finestres de la planta baixa tenen una reixa protectora de ferro. 08118-66 Carrer del Capità Mirambell 9, 11, 15, 21, 23 i 25 41.4815600,2.3253200 443673 4592437 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51754-foto-08118-66-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51754-foto-08118-66-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51754-foto-08118-66-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51767 Carrer Rafael de Casanova https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-rafael-de-casanova SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX El carrer Rafael de Casanova s'estén entre el Torrent d'Umbert (a ponent) i l'avinguda de Joan XXIII (a llevant). Té un desnivell ascendent d'oest a est. En una gran part del tram comprès entre el Torrent d'Umbert i el carrer Primer de maig, s'obre un petit pas comunitari formant un petit carrer paral·lel (carrer Caterra) entre les façanes de les cases i un pati davanter. El desnivell existent entre el carrer i aquest pas fa que a sota d'aquests patis s'hagi construït garatges o petits habitatges d'una única planta. També és característic d'aquest tram escales d'accés al carrer Caterra des del carrer Rafael de Casanova. La resta del carrer es caracteritza per tenir les cases amb la façana enretirada del pla del carrer amb un pati davant mateix i l'accés particular a cada habitatge pel carrer Rafael de Casanova. Les cases consten de planta baixa i planta pis, a excepció d'algunes que han sofert modificacions afegint-hi una planta pis, i s'acaben amb coberta inclinada de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia; tot i que algunes han transformat la meitat sud de la coberta en un terrat pla practicable. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis. Els brancals, llindes i ampits de les obertures que no han estat modificades són de pedra vista treballada. 08118-10 Carrer Rafael de Casanova 72, 70, 66 - 28, 24, 18, 16, 14, 12, 10 i 8; carrer Caterra, 16-6 41.4781900,2.3112200 442493 4592072 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51767-foto-08118-10-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51767-foto-08118-10-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51767-foto-08118-10-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51768 Carrer Doctor Curell https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-doctor-curell ANDRÉS, Rosa María (1984). El Masnou, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. GIRALT, C. i PERA, J. (1985). El Masnou ahir i avui. Caixa d'Estalvis de Catalunya i Ajuntament del Masnou. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós entre mitgeres de planta rectangular del carrer Dr. Curell, amb les façanes alineades al pla del carrer i patis a l'altre costat del carrer. Les cases consten de planta baixa i planta pis, a excepció d'algunes que han sofert modificacions afegint-hi una planta pis, i s'acaben amb coberta inclinada de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia; tot i que algunes han transformat la meitat sud de la coberta en un terrat pla practicable. Les façanes es generen a partir d'una disposició simètrica mitjançant dos eixos de verticalitat definits per les obertures: porta d'accés i finestra lateral a la planta baixa i dues finestres a la planta pis. Els brancals, llindes i ampits de les obertures que no han estat modificades són de pedra vista treballada. L'extrem est del carrer que fa cantonada amb el carrer de la Mare de Déu del Carme s'acaba amb unes escales per salvar el desnivell entre els dos carrers. El pati davanter corresponent a la casa número 6 conserva un safareig. 08118-11 Carrer Doctor Curell, 60, 58, 56, 54, 52,50,48, 46, 44, 42, 38, 36, 34, 32, 26, 22, 20, 16,14, 6,4,2 41.4782500,2.3134000 442675 4592077 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51768-foto-08118-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51768-foto-08118-11-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51768-foto-08118-11-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 119|98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51777 Cases d'en Puig i Roca https://patrimonicultural.diba.cat/element/cases-den-puig-i-roca SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX Conjunt de cases entre mitgeres de planta rectangular alineades al pla de carrer que consten de planta baixa i planta pis i acabades amb una coberta plana practicable a mode de terrat. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures seguint una disposició simètrica a partir de diferents eixos de verticalitat. A la planta baixa hi ha la porta d'accés i una finestra reixada al costat i a la planta pis dos balcons semicirculars. Totes les finestres estan protegides amb persianes de llibret de fusta. El parament és un estucat amb relleus formant franges horitzontals i ordits geomètrics al voltant de les obertures. L'edificació que fa cantonada amb la plaça Marcel Monteys fa un recreixement del volum i alçada i el seu programa decoratiu es diferencia de la resta del conjunt amb una simplificació de formes i motius. 08118-20 Passeig Roman Fabra 6, 8, 10, 12 i 14 Són cases que corresponen a l'època de l'eixample del Masnou i daten dels anys 20 i 30. Durant la República van comptar amb el suport municipal per fomentar l'habitatge. 41.4803000,2.3166700 442950 4592302 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51777-foto-08118-20-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51777-foto-08118-20-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51821 Casa del carrer Doctor Curell, 36 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-carrer-doctor-curell-36 GIRALT, C. i PERA, J. (1985). El Masnou ahir i avui. Caixa d'Estalvis de Catalunya i Ajuntament del Masnou. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Edifici entre mitgeres de planta rectangular alineada al pla de carrer que consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta plana practicable a mode de terrat. La façana principal, orientada a migdia, es genera a partir d'una composició simètrica amb dos eixos de simetria que es defineixen a la planta baixa amb la porta d'accés a un costat i una finestra lateral reixada; en el primer pis amb un balcó continu suportat per dues mènsules treballades amb barana de ferro forjat i dues obertures; i en el segon pis per dues obertures de llinda recta. La porta i la finestra de la planta baixa són d'arc escarser; les del primer pis tenen els brancals en forma de pilastres coronades per un frontó triangular. El parament de la façana és un estucat en relleus de franges horitzontal i recrescuts en totes les obertures. 08118-75 Carrer del Doctor Jaume Curell, 36 41.4783000,2.3136300 442694 4592082 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51821-foto-08118-75-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51821-foto-08118-75-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51821-foto-08118-75-3.jpg Legal Neoclàssic|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 99|98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51758 Can Cusí https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-cusi Carta Arqueològica del Maresme: El Masnou (2009). Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. CUYÀS, J. M. (1976). Història de Badalona. Badalona II. OLESTI VILA , Oriol (1995). El territori del Maresme en època republicana (s. III -I a. C.). Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró. PREVOSTI, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Caixa d'Estalvis Laietana, Mataró. SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. I aC- II d no es coneix on i com es troben les restes. Per les troballes referenciades a la bibliografia es tractaria de la part residencial d'una vil·la romana originada en època republicana i es perllongaria fins el segle II d. C. Les notícies més detallades corresponen a J. M. Cuyàs que fa referència a la troballa d'enterraments, àmfores, un mosaic policrom, un hipocaust de banys, ceràmica indeterminada. També diu que durant la construcció d'una piscina a la casa aparegueren fragments d'àmfora, estuc vermell, vidres, aplacats de marbre, Terra Sigil·lata i Campaniana A. Però la ubicació de les restes resulta imprecisa i de vegades contradictòria. Per tant, és difícil determinar-la amb exactitud. 08118-1 Carrer Camil Fabra, 58 La primera notícia sobre el jaciment és de l'any 1977 i la proporciona l'arqueòleg badaloní J. M. Cuyàs. Les seves dades són recollides per M. Prevosti (1981) i O. Olesti(1995). Però no s'ha realitzat mai cap tipus d'intervenció arqueològica i la realització de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic del Maresme, en les seves diverses fases (1987 i 2008) no ha servit per aportar novetats. Encara que es va trobar una escultura d'una dona. 41.4746000,2.2977400 441364 4591682 08118 El Masnou Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51758-foto-08118-1-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51758-foto-08118-1-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51758-foto-08118-1-3.jpg Legal Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Productiu 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 83|80 1754 1.4 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51781 Carrer de l'Esperança https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-de-lesperanca SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XX Conjunt de cases de cós entre mitgeres amb patis davanters i la façana principal enretirada del pla de carrer. Es defineixen de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Tot i que en algun cas, l'aiguavés de migdia està tallat i la coberta passa a ser plana practicable a mode de terrat. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: en la planta superior combinant dues finestres de característiques idèntiques i en planta baixa amb una porta d'accés i una finestra. El parament de les façanes és un estucat pintat de colors diversos i relleus segons els casos. Els patis davanters es troben alineats al pla del carrer, queden limitats per uns murs baixos i tanques i defineixen unes característiques pròpies d'aquest conjunt. 08118-24 Carrer de l'Esperança 18, 16, 14, 12 i 10 41.4803500,2.3183600 443091 4592307 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51781-foto-08118-24-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51781-foto-08118-24-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
51787 Carrer St. Felip https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-st-felip SAGARRA i TRIAS, Ferran (2007). Proposta del Pla Especial del Patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del Masnou. Carracedo-sotorra-arquitectes, scp. Inèdit. XIX Conjunt de cases de cós o cós i mig del carrer Sant Felip. Aquesta tipologia d'edificis es caracteritza per ser de planta rectangular i consten de planta baixa i planta pis o planta, pis i golfes o dos pisos, segons els casos; amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal o amb el terrat pla. Les façanes es generen mantenint un ritme repetitiu d'obertures, amb una composició generalment simètrica: porta d'accés de major grandària i una o dues finestres a mitja alçada en la planta baixa, i dues o tres finestres, com a màxim, en la planta pis, que poden tenir balcó i estan protegides amb persianes de llibret de fusta. El parament de la façana acostuma a ser arrebossat pintat o estucat, amb varietat cromàtica amb decoració molt austera, com a molt algun relleu en llinda i/o brancals. Destaquen les cases dels números 53, 61 i 105 que per les seves característiques arquitectòniques s'han individualitzat en fitxes pròpies. També destaca el treball de serralleria de les reixes de ferro i baranes d'alguns balcons. 08118-30 Carrer St. Felip 21-33; 37-43; 47-53; 57-67; 79-81; 85-109 41.4810200,2.3225100 443438 4592379 08118 El Masnou Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51787-foto-08118-30-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08118/51787-foto-08118-30-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2022-04-21 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 46 1.2 21 Patrimoni cultural 2023-03-19 10:07
Estadístiques 2023
Patrimoni cultural

Mitjana 2023: 175,04 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5