ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_219084_08002_43 Manel Calderó Vergel Tresorer Tresorer 08002 103 Tècnics municipals 2023-09-24 14:02
tecnic_206716_08002_51 Sílvia Segovia Rico Secretària Secretària 08002 101 Tècnics municipals 2023-09-24 14:02
tecnic_206716_08002_53 Sílvia Segovia Rico Interventora Interventora 08002 102 Tècnics municipals 2023-09-24 14:02

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,45 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml