Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
67859 Casa de la Vila https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-de-la-vila-7 BOHIGAS, O. (1983) 'Reseña y catálogo de la arquitectura modernista'. Barcelona. COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. ESQUERDA, M. (2002) 'Sitges artístic'. Tarragona GIBERT, J. (1952) 'Sitges'. Barcelona. 'Gran Geografia Comarcal de Catalunya' (1982:284). Vol. 5. Barcelona. LLOPIS, Joan (1891) 'Assaig Històric sobre la vila de Sitges'. Facsímil del Grup d'Estudis Sitgetans. 1980. MONTE, M.A. (1986) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11976 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) ROIG, E. (1979) 'Sitges dels nostres avis'.Grup d'Estudis Sitgetans. 'Sitges' (1966). Edicions Subur. Sitges SOLER I CASTRO, J. (1980) 'Geografia i guia de la vila de Sitges i son terme municipal'. Grup d'Estudis Sitgetans. XIX La normativa del Pla Especial no permet la construcció d'àtic. L'Ajuntament de Sitges està situat en el punt més alt de la vila, en l'emplaçament que abans ocupava el castell. Es tracta d'un edifici aïllat, de planta rectangular i de tres nivells d'alçada (pb + 2p). Les seves façanes estan decorades seguint les pautes de l'estil gòtic civil català, si bé el frontis principal és força elaborat. Destaca la seva organització simètrica en tres cossos, el central de majors dimensions i notablement sobresortit. Aquest cos consta de tres obertures en la seva planta baixa, conformades per tres arcs de mig punt, a les que s'accedeix salvant un desnivell de tres graons. Els arcs mostren les impostes motllurades i les dovelles amb els angles interiors bisellats. Pel que fa als pisos superiors, la seva composició apareix flanquejada per dues grans pilastres hexagonals. En el pis principal destaca la presència d'un balcó corregut al que donen accés tres obertures. La seva volada està constituïda per llosanes de pedra sostingudes per mènsules motllurades i de notable tamany; la barana mostra una traceria geomètrica, probablement d'obra. Pel que fa a les obertures, cal fer menció de la decoració de les llindes -a base de motllures amb forma d'arc conopial- i dels brancals que desenvolupen petites pilastres amb les bases i les impostes decorades en relleu. S'identifica també un guardapols corregut que reprodueix la forma d'arc conopial i que en els seus extrems mostra petites impostes de forma geomètrica. Sobre l'obertura central, un plafó rectangular emmarca una placa de rajoles policromes en la que figura el nom de 'Casa de la Vila' i l'escut de la vila de Sitges com a motiu central. Sobre les obertures laterals s'identifiquen plafons quadrangulars, disposats de manera romboïdal, que contenen respectivament l'escut de Catalunya i el de la vila, ambdós en relleu. El segon pis d'aquest cos central està separat per una cornisa motllurada horitzontal i consta d'un registre de cinc obertures, articulades a mode de solana; totes elles són d'arc carpanell i estan separades per pilastres coronades amb capitells troncocònics, sense cap element decoratiu. El coronament del cos central està flanquejat per dos pinacles hexagonals, que culminen en forma plana i que emmarquen una composició en la que s'alternen balustres i pinacles de menor tamany, fins a assolir el gran plafó central en el que figura un medalló amb la data 1889 en què va ser inaugurat l'edifici. Els cossos laterals de la façana principal són de menor alçada i estan notablement reculats. Consten d'un finestral en la planta baixa, un balcó ampitat en el pis principal i una finestra quadrangular en el segon pis. El tractament formal d'aquests elements arquitectònics concorda plenament amb el que s'ha descrit en el cos central, tant pel que fa al disseny de les llindes i brancals de les obertures, com a les baranes dels balcons. En el coronament s'identifica un fris d'arquacions cegues en relleu, per sobre del qual es desenvolupa la cornisa motllurada i la barana d'obra amb traceria. Pel que fa a la façana lateral, aquesta presenta cinc finestres en cada pis amb el mateix tractament estilístic descrit anteriorment. En el pis inferior les obertures estan emmarcades per un guardapols corregut, mentre que en el primer pis, aquest és independent per a cada finestra i culmina en una imposta decorada en relleu. En el segon pis les finestres, de menor tamany, no presenten cap element decoratiu; per sobre d'elles és visible, novament, el fris d'arquacions cegues i la cornisa com a element final, ja que aquest frontis no disposa de barana d'obra. 08270-1 Plaça de l'Ajuntament, s/n El primer projecte de Casa de la Vila, fou obra d'Adrià Casademunt i data de l'any 1870, quan l'estat va cedir a la corporació municipal el terreny que ocupava l'antic castell de Sitges. Tanmateix, el nou edifici no va començar a construir-se fins el 25 d'agost de 1888, sota la direcció de Salvador Vinyals, a qui l'Ajuntament li havia encarregat el projecte el 15 de maig de 1879, essent aprovat el 8 d'octubre de 1883. Sembla ser que el consistori va autoritzar l'enderroc de l'antic castell, si bé es van conservar part de les parets mestres que van servir per a configurar l'edifici actual. La nova Casa de la Vila va ser inaugurada el 24 d'agost de 1889. Els plànols de la reforma de l'antic castell de Sitges en casa consistorial van ser signats el 8 d'octubre de 1887 i aprovats dos dies més tard; es conserven a l'Arxiu Històric de Sitges, juntament amb una interessant memòria descriptiva redactada pel propi Vinyals. Les dades històriques de la seva construcció són conegudes en detall, des de la subhasta de les obres, el 7 d'octubre de 1888, fins a les quantitats concedides al mestre fuster, al serraller i al pintor entre d'altres. De l'antic castell de Sitges es coneix el seu volum cúbic i l'existència d'una torre en el seu interior que estava en ruïnes en el moment del seu enderroc. El castell conservava un finestra amb traceria que encara perviu a la façana del Cau Ferrat. Les reixes de l'entrada principal van ser sufragades per Bartomeu Blay, un dels coneguts 'americanos' de la vila, mentre que l'estucat de la façana va ser pagat per Artur Misas. Pel que fa a l'interior, cal mencionar que el mobiliari i la decoració del Saló de Plens són obra d'Eduard Llorenç i van ser realitzats l'any 1900 i sufragats per Bartomeu Robert. El retrat d'aquest personatge és obra d'Arcadi Mas i Fontdevila i fou instal·lat el mateix dia de la inauguració. El tapís del replà del primer pis és obra del pintor A. Ferrer Pino. Les façanes de l'Ajuntament van ser reformades l'any 1979. 41.2351100,1.8118600 400431 4565538 1888-89 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67859-foto-08270-1-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67859-foto-08270-1-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67859-foto-08270-1-3.jpg Legal Contemporani|Modernisme Patrimoni immoble Edifici Pública Científic 2020-10-07 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Salvador Vinyals i Sabaté (1847-1926) (Continuació descripció) Pel que fa a l'interior de l'immoble, aquest s'estructura com un palau gòtic, al voltant d'un pati central en el que s'inicia l'escala noble, a la qual s'accedeix a través d'una crugia en la que destaquen els arcs rebaixats que suporten les parets mestres i els enteixinats de fusta. En el pis superior es desenvolupa una llotja d'arcs apuntants, separats per pilars quadrangulars de disseny senzill. Els pilars estan units en la seva part inferior per una traceria a mode de barana, mentre que en la part superior s'identifica un guardapols corregut, per sobre del qual és visible, novament, un fris d'arquacions cegues i una cornisa motllurada com els descrits en les façanes exteriors; en aquesta ocasió la barana d'obra és, no obstant, llisa, i suporta la gran claraboia de ferro i vidre que cobreix el pati.Un altre espai destacable de l'interior és, sens dubte, la sala de plens, de la que mereix menció especial l'estructura del cadiram i l'enteixinat de fusta suportat per grans mènsules de pedra; aquest espai va ser completat l'any 1900 sota la direcció del pintor Eduard Llorenç.En general, el disseny de l'edifici es caracteritza per les seves línies austeres i contundents i per un tractament formal dels elements arquitectònics clarament medievalitzant, com és propi del llenguatge modernista de l'època.Segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. La planta baixa conserva restes de l'antic castell de Sitges. 98|105 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67860 Plaça de l'Ajuntament, 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lajuntament-4 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) Sense data Segons la normativa del Pla Especial, cal preservar la tipologia constructiva de l'edifici, la seva forma parcel·lària i l'alçada actual. Si s'obren portes en la planta baixa s'hauran d'alinear verticalment amb els balcons dels pisos alts. Edifici de tres plantes (pb + 2p) mostra de l'arquitectura popular sitgetana. Façana de gran senzillesa, amb obertures rectangulars, llevat del portal de la planta baixa conformat per brancals de pedra i arc adovellat rebaixat. La planta inferior presenta quatre obertures, tot seguint l'esquema porta-finestra-finestra-porta; en els pisos superiors s'identifiquen dos balcons i una finestra alineada a la banda dreta del frontis. Els balcons mostren volada d'obra i reixes metàl·liques de factura recent. En el coronament de la façana s'identifica la tortugada i una barana d'obra llisa del terrat transitable de la finca, en el que es localitza un cos construït lateral. 08270-2 Plaça de l'Ajuntament, 4 41.2349700,1.8115100 400401 4565522 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67860-foto-08270-2-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67860-foto-08270-2-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 4 que inclou les cases populars construïdes en el recinte de la primera muralla de la vila i en el seu antic fossat. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67861 Plaça de l'Ajuntament, 5-6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lajuntament-5-6 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) Sense data Segons la normativa del Pla Especial, preservar la tipologia constructiva de l'edifici, la seva forma parcel·lària, la façana i l'alçada actual. Possibilitat de realitzar l'obertura que falta en el primer pis. Edifici de tres plantes (pb + 2p), exemple d'arquitectura popular sitgetana. Es tracta, probablement, de dues finques en origen independents, avui agregades amb un plantejament arquitectònic unitari que, no obstant, palesa certes irregularitats en la composició. La planta baixa presenta quatre obertures, concretament tres portes i un finestral dels coneguts com a 'quartos de reixa'; el primer pis consta de dos balcons -de disseny dissemblant- i d'una finestra i, finalment, el tercer pis presenta tres balcons. Pel que fa a la planta baixa, la porta situada més a l'esquerra sembla ser resultat de la reducció d'un accés de majors dimensions, que disposava de brancals conformats per carreus de pedra motllurats i d'una gran llinda de fusta; a tocar d'aquest accés s'identifica una petita finestra, de disseny similar a una espitllera, amb gelosia de fusta i un element metàl·lic vertical, a mode de mainell. L'altra porta d'accés està configurada per brancals i llinda de pedra, aquesta darrera amb forma d'arc rebaixat. Quant als balcons, destaca el que se situa a l'extrem esquerre del primer pis, que presenta volada de rajoles sostinguda per grapes metàl·liques i barana amb barrots helicoïdals intercalats i un motiu central decorat amb volutes. Els altres balcons mostren volades d'obra i baranes metàl·liques de barrots simples. Finalment, en el tercer pis, s'observa una distribució irregular de les obertures de balcó, dues de les quals s'agrupen en un balcó corregut que segueix el mateix disseny descrit anteriorment. El coronament del frontis presenta un ràfec ceràmic per sobre del qual se situa una barana d'obra que disposa de trams amb gelosia d'elements ceràmics. 08270-3 Plaça de l'Ajuntament, 5-6 41.2350600,1.8114600 400397 4565532 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67861-foto-08270-3-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67861-foto-08270-3-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 4 que inclou les cases populars construïdes en el recinte de la primera muralla de la vila i en el seu antic fossat. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67862 Plaça de l'Ajuntament, 7-8 https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lajuntament-7-8 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) Sense data Segons la normativa del Pla Especial, en el nº 7 s'aconsella l'eliminació de la marquesina i de l'aparell d'aire condicionat. En el nº 8, la conservació de la façana, l'eliminació del sòcol i la recuperació dels brancals de pedra del portal. Es tracta de dues antigues cases menestrals, actualment adaptades. Ambdues presenten un alçat de tres nivells (pb + 2p) i la composició de les seves façanes disposa d'un sol eix amb una única obertura en cada pis. El portal de l'edifici nº 8 mostra un arc rebaixat amb els brancals i la llinda de pedra. En el primer pis s'identifica un balcó amb la volada constituïda per llosanes de pedra i la barana metàl·lica amb els barrots dels angles de forma helicoïdal. En el segon pis figura una finestra simple. Finalment, el coronament, conserva la tortugada per a evacuar les aigües de la coberta de teules. Pel que fa al nº 7, la planta baixa consta d'una gran obertura que dóna accés al local comercial que ocupa la planta baixa. En el primer pis, s'identifica un balcó ampitat, mentre que el balcó del segon pis té volada de pedra i barana de ferro de disseny simple. En el coronament s'aprecia una cornisa motllurada i la barana d'obra, llisa, del terrat transitable de la finca. Totes les obertures presenten porticons exteriors de fusta. 08270-4 Plaça de l'Ajuntament, 7-8 41.2351700,1.8115200 400402 4565545 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67862-foto-08270-4-1.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 4 que inclou les cases populars construïdes en el recinte de la primera muralla de la vila i en el seu antic fossat. 98 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67863 Casa Josep Busquets https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-josep-busquets COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX Segons la normativa del Pla Especial, manteniment del volum edificat, conservació de la façana i adaptació de la planta baixa a la normativa del Pla Especial Edifici a dos vents que obre la seva façana principal a la Plaça de l'Ajuntament, malgrat tractar-se del frontis més estret. La construcció presenta tres nivells (pb + 2p) i destaca per l'harmonia de la seva composició. La façana principal està emmarcada per dues grans pilastres que recorren el frontis en sentit vertical fins a la cornisa del coronament. En contraposició, la horitzontalitat de l'edifici es veu ressaltada per les cornises que marquen els diferents nivells de forjat i que sobresurten lleugerament del plom del parament extern. L'element més elaborat és, sens dubte, el balcó del pis principal. Estructuralment presenta volada de llosanes de pedra sostingudes per mènsules. Quant a la barana, aquesta mostra barrots de ferro amb decoració geomètrica seriada. Destaca la decoració neoclassicista de l'obertura, que disposa dues pilastres als brancals, culminades en capitells d'ordre jònic, tot suportant un fris amb decoració vegetal i flanquejat per tríglifs sobre el qual se sustenta un cornisament amb cimaci, frontó amb palmeta central i acroteris. El balcó del segon pis és ampitat i presenta els brancals i la llinda constituïts per una motllura llisa sobresortint que, en els angles superiors, presenta petits motius florals en relleu. Finalment, el coronament està conformat per una cornisa motllurada sobre la qual s'identifica la barana del terrat de la finca que consta d'un registre d'arquacions cegues en relleu com a element decoratiu. Pel que fa al frontis del c/d'en Bosc, cal dir que no presenta una clara ordenació en eixos verticals, donada la seva gran longitud, que sembla haver propiciat canvis continus de les obertures, especialment dels accessos de la planta baixa. En general, el tractament estilístic dels elements arquitectònics concorda amb el llenguatge neoclassicista de la façana principal, si bé amb major sobrietat i senzillesa. A la zona de la façana corresponent al nº 24 del c/ d'en Bosc, els forjats de l'edifici es tradueixen a la façana mitjançant cornises motllurades força desenvolupades; en una de les llindes es llegeixen les dates '1891-1960'. 08270-5 Plaça de l'Ajuntament, 10 c/ d'en Bosc, 24-26 El c/ d'en Bosc està catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (IPA-11952) i mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals, i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli. Pel que fa a l'autor de l'edifici, Salvador Vinyals i Sabaté [mestre d'obres-1868; arquitecte-1877], cal dir que és autor de diverses obres en l'Eixample barceloní. Entre altres obres, comparteix amb Antoni Robert l'autoria del nou monestir de Sant Pere de les Puelles a Sarrià, i amb Domènec i Estapà el projecte de la presó Model de Barcelona. 41.2353800,1.8116800 400416 4565568 1891 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67863-foto-08270-5-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67863-foto-08270-5-2.jpg Legal Eclecticisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Salvador Viñals i Sabaté (1847-1926) Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats a l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 102|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67864 Mercat de Sitges https://patrimonicultural.diba.cat/element/mercat-de-sitges COLL, I. (1979) 'L'obra sitgetana de Gaietà Buigas i Monravà' a Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans, nº 12. Sitges. COLL, I (1981) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11923 COLL, I. (1988) 'L'antic mercat de Sitges'. Miscel·lània Penedesenca, 10. Vilafranca del Penedès. COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. MONTE, M.A. (1986) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11923 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) SOLER I CASTRO, J. (1980) 'Geografia i guia de la vila de Sitges i son terme municipal'.Grup d'Estudis Sitgetans. XIX Segons la normativa del Pla Especial, cal enderrocar el cos annex construït el 1935, restaurar l'edifici i adaptar l'interior a nous usos, tot mantenint el criteri global de l'espai. Edifici situat en la zona més antiga del nucli de Sitges, al costat de la Casa de la Vila, que respon a la tipologia dels grans mercats municipals de la segona meitat del segle XIX. Inicialment va ser concebut a quatre vents i la seva planta presenta forma de paral·lelogram de 17 m per 20 m. Mostra una única nau, coberta a dues vessants per una estructura metàl·lica molt lleugera; les façanes són de maó d'obra vista i l'ornamentació i composició de les obertures s'adequa a les tendències modernistes que s'identifiquen amb llenguatges arquitectònics de caire neogòtic. La façana principal presenta un eix de simetria molt marcat, determinat pel vèrtex de la teulada, sota la qual es desenvolupen dues motllures, una d'alta i escalona, i una altra menor i recta. Onze finestres proporcionen llum a l'interior. A l'entrada, destaca el gran arc escarser, tancat per una simple reixa en la que es veu l'escut de Sitges realitzat en ferro. La façana principal està flanquejada per dos cossos de serveis que sustenten una porxada decorada amb una marquesina de ferro colat, de finals de l'any 1890. En la decoració s'identifiquen elements florals, oves i quadrifolis. Pel que fa a les façanes laterals, estan constituïdes per finestres separades per pilars i disposen d'una porta en el seu extrem nord, tancada amb reixa metàl·lica. A l'interior destaca l'armadura conformada per un pendeló o monjo i l'ampli espai totalment diàfan. 08270-6 Plaça de l'Ajuntament, 11-12-c/ d'en Bosc, 11-15 Abans de construir-se aquest edifici, el mercat de Sitges es feia al costat del castell de la vila. En transformar-se aquest indret en ajuntament, va ser necessari construir un nou espai pel mercat sitgetà, a tocar del seu emplaçament tradicional. Aquest edifici va ser la primera construcció en ferro d'aquesta vila. Fou projectat i dirigit per l'arquitecte Gaietà Buigas i Monravà, essent la seva primera obra sitgetana. El plànols per a la seva construcció daten de l'any 1889 i les obres van ser adjudicades a Pere Ferran per 24,700 pessetes. L'edifici va ser inaugurat el 15 d'agost de 1890. L'any 1935 es va afegir un nou cos que no presenta entitat arquitectònica significativa, però que va connectar el mercat amb altres edificacions. El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV, i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli. Pel que fa a l'autor de l'edifici, Gaietà Buïgas i Monravà (1851-1919) destaca com a guanyador del concurs per a la construcció del monument a Cristòfor Colom inaugurat a Barcelona amb motiu de l'Exposició Universal de 1888. Va realitzar part de la seva obra a llatinoamèrica i també va exercir com a arquitecte municipal de Sitges. 41.2353700,1.8118500 400430 4565566 1889-90 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67864-foto-08270-6-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67864-foto-08270-6-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67864-foto-08270-6-3.jpg Legal Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Gaietà Buïgas i Monravà (1851-1919) Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. Forma part del Conjunt 3 que inclou la part més antiga del casc històric de la vila, en la que l'actuació recent més significativa fou, justament, la construcció del mercat . A nivell urbanístic es considera prioritari recuperar el pati que se situa entre el mercat i les cases anteriors a aquest. 105|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67865 Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Casa Utrillo https://patrimonicultural.diba.cat/element/biblioteca-popular-santiago-rusinol-casa-utrillo COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. 'Gran Geografia Comarcal de Catalunya' (1982). Vol. 5. Barcelona. 'Marycel' (1918) 'Revista de Arquitectura'. Barcelona MONTE, M.A. (1986) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11922 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) PLANAS, R (1952). 'El llibre de Sitges'. Barcelona 'Sitges' (1966). Edicions Subur. Sitges XX Segons la normativa del Pla Especial, és obligada la conservació integral de l'edifici. Es permeten actuacions interiors justificades per l'ús públic, sempre que respectin les característiques generals de l'obra. Edifici entre mitgeres, de tres nivells d'alçada (pb + 2p) que mostra les característiques pròpies del noucentisme, amb un tractament medievalitzant dels elements arquitectònics. El parament de la façana principal mostra elements esgrafiats amb iconografia de caràcter renaixentista; s'identifiquen àngels i elements heràldics i l'any de construcció de l'edifici en l'emmarcament de les obertures. Destaca l'arc adovellat de mig punt de l'accés principal, situat en un dels costats del frontis. En el primer pis s'identifica un balcó central, flanquejat per finestres; el balcó consta de volada de rajoles sostinguda per grapes metàl·liques i les finestres mostren un senzill ampit de pedra. En el segon pis és visible una galeria de finestres d'arc de mig punt, a mode de solana, una clara aplicació de les solucions constructives pròpies de l'arquitectura popular catalana medieval. En el coronament, s'observa una cornisa i les obertures de ventilació de la solera del terrat a la catalana; destaca l'oval i el plafó central de perfil ondulat, que conforma part de la barana del terrat transitable de la finca. Pel que fa a l'interior, la planta baixa havia albergat una gran sala menjador i un pati porxat amb una font central. El pis principal estava destinat a les habitacions i el darrer nivell estava ocupat per diferents sales i terrasses, així com una magnífica torre. En l'actualitat aquestes dependències estan ocupades per la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol i alberguen també peces artístiques destacades com ara el conegut 'Cap de pardals' (escultura de Josep Reynés; 1886) 'Noia dreta nua' (Pere Jou; 1936), el bust en bronze de Santiago Rusiñol (Joan Borrell Nicolau; 1933) o el cartell de l'òpera 'La Fada' (Miquel Utrillo; 1897). 08270-7 Plaça de l'Ajuntament, 15 Aquest edifici era la casa particular de l'enginyer Miquel Utrillo. En l'actualitat està destinat a albergar la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Forma part del conjunt d'edificacions anomenat Maricel, la construcció del qual va ser iniciada l'any 1910, sota la direcció del mateix Utrillo. La biblioteca va ser inaugurada el 14 de juny de l'any 1936, tot coincidint amb el cinquè aniversari de la mort de Santiago Rusiñol. Conté un important fons bibliogràfic que es va veure notablement incrementat l'any 1981 amb l'arxiu personal del propi Miquel Utrillo. Històricament, l'origen del conjunt d'edificacions de Maricel es remunta al període medieval i, més concretament, a la construcció de l'Hospital de Sant Joan Baptista per part de Bernat de Fonollar, amb anterioritat a l'any 1326. El 3 d'abril de 1910, Mr. Deering va adquirir la primera propietat en aquesta zona i, posteriorment va ampliar les seves possessions amb dependències de l'antic hospital i modestes cases de pescadors. El 18 d'octubre de 1915 va ser inaugurat el gran saló de Maricel (tot coincidint amb la data de construcció de la casa Utrillo). L'any 1921 Deering va ser objecte de diversos actes d'homenatge i agraïment per part de l'Ajuntament de Sitges; no obstant això, va abandonar la vila de Sitges aquell mateix any, emportant-se les obres d'art que contenia la casa-palau de Maricel. Pel que fa a l'autor de l'edifici, el pintor i enginyer Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862-Sitges, 1934), cal dir que és una figura destacada del modernisme pictòric català, juntament amb Ramon Casas i Santiago Rusiñol, entre d'altres. Es va formar com a enginyer i fou col·laborador de diverses publicacions i estudis monogràfics d'art; també va ser assessor artístic de l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929. 41.2351500,1.8122200 400461 4565542 1915 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67865-foto-08270-7-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67865-foto-08270-7-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67865-foto-08270-7-3.jpg Legal Contemporani|Noucentisme Patrimoni immoble Edifici Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Miquel Utrillo Morlius (1862-1934) Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. Forma part del Conjunt 2, que inclou dues illes integrades en la seva pràctica totalitat per cinc dels edificis més singular del casc històric de la vila, com la pròpia Casa Utrillo. 98|106 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67866 Maricel de Terra. Casal Lola Anglada https://patrimonicultural.diba.cat/element/maricel-de-terra-casal-lola-anglada COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges GONZÀLEZ, A. ISERN, J. (1985) '32 monuments catalans'. Barcelona 'Gran Geografia Comarcal de Cataluña. Sitges' (1982). Barcelona 'Marycel' (1918) 'Revista de Arquitectura'. Barcelona PASTOR, A (1984) 'Memòria 1983'. Servei de Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona. Barcelona Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) PLANAS, R. (1952) 'Llibre de Sitges'. Sitges Patronat Municipal de Turisme (1988) 'Museus'. Sitges XIX-XX Segons la normativa del Pla Especial, és obligada la conservació integral de l'edifici. Es permeten actuacions interiors justificades per l'ús públic, sempre que respectin les característiques generals de l'obra. Edifici de tres nivells d'alçada (pb + 2p) integrat en el conjunt de construccions que conformen l'anomenat Maricel de Terra. Destaca l'asimetria de la façana i el tractament dels brancals i les llindes de les obertures rectangulars visibles en la planta baixa i en el primer pis. Cal fer menció, també, de la portalada d'accés a l'edifici, conformada per un arc de mig punt adovellat que mostra, sobre la clau, una rajola en la que consta la data de 1699. Del pis principal, l'element més significatiu és el balcó corregut, que presenta volada de rajoles policromes amb perfil i grapes metàl·liques i barana de ferro de fundició. En el darrer nivell quatre arcs de mig punt configuren una mena de galeria o solana. La façana mostra en la seva banda esquerra un plafó rectangular de rajoles, de temàtica religiosa i entre les obertures una petita placa commemorativa del concurs anual de clavells; de la mateixa manera, en el pis principal és visible una peça rodona de ceràmica blanca i blava amb decoració figurativa. El frontis apareix coronat per un ràfec de ceràmica, probablement fals però molt elaborat i, en l'extrem dret del terrat, s'identifica un torre de planta rectangular amb petites finestres de doble esqueixada i coberta de teules a quatre vessants. 08270-8 Plaça de l'Ajuntament, 16 Històricament, l'origen del conjunt d'edificacions de Maricel es remunta al període medieval i, més concretament, a la construcció de l'Hospital de Sant Joan Baptista per part de Bernat de Fonollar, amb anterioritat a l'any 1326. Aquesta institució, bastida sobre les roques del mar, ja havia experimentat una ampliació en el decurs del segle XIX. El 3 d'abril de 1910, Mr. Deering va adquirir la primera propietat en aquesta zona, concretament diverses cases de pescadors de construcció molt modesta; posteriorment va ampliar les seves possessions amb altres cases de l'antic hospital, amb l'objectiu de construir una residència-museu. L'any 1911 Deering ja havia obtingut la llicència d'obres municipal i va encarregar els treballs a l'enginyer Miquel Utrillo. La zona que avui correspon a Maricel de Mar va ser, doncs, la primera en construir-se com a residència del propietari, sobre l'antic hospital medieval, del qual es conserven els arcs gòtics de la capella. Avui alberga el museu Pérez-Rosales. El 18 d'octubre de 1915 va ser inaugurat el gran saló de Maricel (tot coincidint amb la data de construcció de la casa Utrillo). L'any 1921 Deering va ser objecte de diversos actes d'homenatge i agraïment per part del consistori de Sitges; no obstant això, va abandonar la vila aquell mateix any, emportant-se les obres d'art que contenia la casa-palau de Maricel. L'any 1935 l'Ajuntament de Sitges va llogar el palau i el 14 de juny de 1936 va instal·lar el museu i una biblioteca. L'adquisició per part de l'entitat municipal no es va produir fins l'any 1955, cedint posteriorment una part de la finca a la Diputació de Barcelona. 41.2350900,1.8121600 400456 4565535 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67866-foto-08270-8-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67866-foto-08270-8-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67866-foto-08270-8-3.jpg Legal Noucentisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció I. Forma part del Conjunt 2, que inclou dues illes integrades en la seva pràctica totalitat per cinc dels edificis més singular del casc històric de la vila, com el propi Maricel de Terra. 106|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67867 Arxiu Municipal de Sitges. Maricel de Terra https://patrimonicultural.diba.cat/element/arxiu-municipal-de-sitges-maricel-de-terra COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges GONZÀLEZ, A. ISERN, J. (1985) '32 monuments catalans'. Barcelona 'Gran Geografia Comarcal de Cataluña. Sitges' (1982:282). Barcelona 'Marycel' (1918) 'Revista de Arquitectura'. Barcelona MONTE, M.A. (1986) Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA) 4473 PASTOR, A (1984) 'Memòria 1983'. Servei de Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona. Barcelona Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) PLANAS, R. (1952) 'Llibre de Sitges'. Sitges Patronat Municipal de Turisme (1988) 'Museus'. Sitges XX Segons la normativa del Pla Especial, és obligada la conservació integral de l'edifici. Es permeten actuacions interiors justificades per l'ús públic, sempre que respectin les característiques generals de l'obra. Edifici de dos nivells d'alçat (pb + 2p) cobert per terrat transitable en el que s'observa un cos posterior. Les obertures, rectangulars, mostren brancals i llindes de maó vist, aquestes darreres molt desenvolupades imitant una disposició de carreus de pedra a saltacavall. Les columnes del coronament -probablement destinades a una pèrgola o galeria inacabada- també són d'aquest material. Destaquen les gelosies ceràmiques ovalades que decoren la barana d'obra. 08270-9 Plaça de l'Ajuntament, 17-18 c/ Fonollar, 1-3 Històricament, l'origen del conjunt d'edificacions de Maricel es remunta al període medieval i, més concretament, a la construcció de l'Hospital de Sant Joan Baptista per part de Bernat de Fonollar, amb anterioritat a l'any 1326. Aquesta institució, bastida sobre les roques del mar, ja havia experimentat una ampliació en el decurs del segle XIX. El 3 d'abril de 1910, Mr. Deering va adquirir la primera propietat en aquesta zona, concretament diverses cases de pescadors de construcció molt modesta; posteriorment va ampliar les seves possessions amb altres cases de l'antic hospital, amb l'objectiu de construir una residència-museu. L'any 1911 Deering ja havia obtingut la llicència d'obres municipal i va encarregar els treballs a l'enginyer Miquel Utrillo. La zona que avui correspon a Maricel de Mar va ser, doncs, la primera en construir-se com a residència del propietari, sobre l'antic hospital medieval, del qual es conserven els arcs gòtics de la capella. Avui alberga el museu Pérez-Rosales. El 18 d'octubre de 1915 va ser inaugurat el gran saló de Maricel (tot coincidint amb la data de construcció de la casa Utrillo). L'any 1921 Deering va ser objecte de diversos actes d'homenatge i agraïment per part del consistori de Sitges; no obstant això, va abandonar la vila aquell mateix any, emportant-se les obres d'art que contenia la casa-palau de Maricel. L'any 1935 l'Ajuntament de Sitges va llogar el palau i el 14 de juny de 1936 va instal·lar el museu i una biblioteca. L'adquisició per part de l'entitat municipal no es va produir fins l'any 1955, cedint posteriorment una part de la finca a la Diputació de Barcelona. 41.2349000,1.8115700 400406 4565515 1911-15 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67867-foto-08270-9-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67867-foto-08270-9-2.jpg Legal Medieval|Contemporani|Gòtic|Noucentisme Patrimoni immoble Edifici Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Miquel Utrillo Morlius (1862-1934) Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció I. Forma part del Conjunt 2, que inclou dues illes integrades en la seva pràctica totalitat per cinc dels edificis més singular del casc històric de la vila, com el propi Maricel de Terra. 85|98|93|106 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67868 Casa rectoral https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-rectoral-0 MONTE, M.A. (1987) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11981 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIII-XIV Segons la normativa del Pla Especial, conservació estricta de les façanes i manteniment del volum construït. Conjunt de tres cases tardomedievals, que presenten dos o tres nivells d'alçada (pb + 1 o 2 pisos) i que conserven part de les seves característiques originals, ja que les modificacions experimentades no han alterat substancialment els trets constructius. La façana principal afronta a la mateixa plaça de l'Ajuntament i consta de tres portes d'accés adovellades, amb arc de mig punt, tot i que la majoria de les obertures són rectangulars amb llindes i brancals de pedra. Destaca la finestra situada en el primer pis que presenta un arc trilobulat. Pel que fa als coronaments, aquests presenten els ràfecs i cornises tradicionals. Pel que fa a la façana de la banda de mar, mostra un alçat de quatre plantes (pb + 3p) i es caracteritza, novament, per la irregular distribució de les seves obertures que no estableixen eixos verticals concrets. Totes les obertures visibles presenten els brancals i les llindes de pedra. A la planta baixa, la portalada d'accés i la finestra que se situa a la seva dreta, són en forma d'arc rebaixat; en el primer pis, en canvi, se situen tres finestres rectangulars; en el pis segon s'identifica un balcó corregut -amb la volada de rajoles sostingudes per grapes metàl·liques- que emmarca dues obertures; finalment, les golfes presenten una galeria conformada per cinc arcs de mig punt, amb un ampit corregut. El coronament del frontis, consta del ràfec ceràmic de la coberta de teules. Pel que fa a l'interior de l'edifici, destaca l'interessant conjunt d'arcs medievals que es conserva, la majoria d'ells del tipus punta d'ametlla i lleugerament apuntats. Aquestes estructures estan actualment situades en dependències que presenten signes evidents d'haver estat remodelades en èpoques recents, tal i com es dedueix de la presència de forjats de bigues de fusta i revoltons d'obra. En alguns casos, els arcs medievals apareixen parcialment cegats o integrats en estructures més modernes que desvirtuen notablement la seva morfologia. 08270-10 Plaça de l'Ajuntament, 19-20 No es coneix documentació específica d'aquesta casa rectoral. Tanmateix, la seva situació en la part més antiga del nucli de la vila, així com alguns dels elements arquitectònics conservats, permeten emmarcar cronològicament aquest conjunt d'edificis en el període medieval, sense poder precisar l'existència de possibles precedents. Pel que fa a les modificacions experimentades per les finques, s'ha documentat un expedient de reforma de l'any 1883, conservat a l'Arxiu Històric Municipal de Sitges, en el que el rector F. Trias, sol·licitava permís per a renovar les façanes. 41.2348400,1.8119100 400434 4565508 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67868-foto-08270-10-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67868-foto-08270-10-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67868-foto-08270-10-3.jpg Legal Contemporani|Medieval|Gòtic|Modern Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. Forma part del Conjunt 2, que inclou dues illes integrades en la seva pràctica totalitat per cinc dels edificis més singular del casc històric de la vila, com la Casa Utrillo i el Maricel de Terra, entre d'altres. L' Arxiu Històric de Sitges, conserva informació sobre les reformes experimentades per aquest conjunt d'edificis (Arxiu Històric Municipal. Sèrie: Obres i Urbanisme. 1883). 98|85|93|94 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67869 Carretera de Vilafranca, 1 https://patrimonicultural.diba.cat/element/carretera-de-vilafranca-1 <p>Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)</p> XIX Segons la normativa del Pla Especial, manteniment obligat de la façana principal. Es permeten actuacions en el frontis lateral si es respecten els eixos verticals. <p>Edifici a dos vents, de tres nivells d'alçada (pb + 2p). La façana principal obre a la via més important, mentre que el frontis lateral es considera de servei. Disposa d'un portal amb llinda conformada per un arc rebaixat, balcó central al primer pis i finestres a la planta superior. El balcó consta d'una volada, probablement conformada per llosanes de pedra i la barana metàl·lica presenta un sòcol decorat amb volutes confrontades. El coronament mostra una cornisa motllurada i una barana d'obra llisa al terrat transitable de la finca. Pel que fa a la façana lateral, els elements arquitectònics no presenten una entitat significativa i les obertures tampoc estan ordenades amb eixos verticals ben definits. S'observa, no obstant, un nivell d'alçat més que en el frontis principal; no es perllonga la cornisa ni la barana d'obra del terrat. L'edifici constitueix una mostra d'arquitectura popular sitgetana vinculada a usos agrícoles i actualment reconvertida com a local comercial.</p> 08270-11 Carretera de Vilafranca, 1 41.2379600,1.8074900 400069 4565859 1800-50 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67869-67869-foto-08270-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67869-67869-foto-08270-11-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67869-67869-foto-08270-11-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial Inexistent 2023-01-17 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. La finca està catalogada com una construcció de tipus A. 119|98 45 1.1 2484 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67870 Carretera de Vilafranca, 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/carretera-de-vilafranca-3 <p>Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)</p> XIX Segons la normativa del Pla Especial, conservació estricta de la façana. Es permet afegir un pis, sempre que les noves obertures respectin la composició del frontis; unificar el color del parament extern. <p>Edifici de tres nivells d'alçada (pb + 2p) que destaca per la simetria de la seva composició. En la planta baixa mostra un portal central -amb llinda conformada per un arc rebaixat, sobre el qual figura la data 1880- que dóna accés a un local comercial; està flanquejat a l'esquerra per la porta que dóna accés als pisos superiors i a la dreta per una finestra. En el primer pis s'identifiquen dos balcons ampitats, amb una reixa metàl·lica que presenta en el centre una decoració a base de volutes. La planta segona consta d'un balcó corregut amb dues obertures; la volada, probablement d'obra, mostra perfil motllurat. En el coronament, són visibles dues petites obertures que ventilen la solera del terrat a la catalana, així com una cornisa de maons i una barana d'obra llisa.</p> 08270-12 Carretera de Vilafranca, 3 41.2380100,1.8074300 400064 4565865 1880 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67870-67870-foto-08270-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67870-foto-08270-12-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial Inexistent 2023-01-17 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. La finca està catalogada com una construcció de tipus A. 119|98 45 1.1 2484 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67871 Carretera de Vilafranca, 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/carretera-de-vilafranca-5 <p>Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)</p> XIX-XX Segons la normativa del Pla Especial, conservació estricta de la façana. <p>Casa de veïns de tres nivells d'alçada (pb + 2p) que presenta un portal central amb els brancals i la llinda conformats per carreus de pedra, aquesta darrera en forma d'arc rebaixat. Els pisos superiors no mostren cap element arquitectònic d'entitat significativa, consten d'obertures simples configurades a mode de balcons sense volada o finestrals. En el coronament s'identifica la barana metàl·lica del terrat transitable de la finca, realitzada amb barrots senzills. La finca data d'inici del segle XIX, però presenta una intensa reforma de la segona meitat del segle XX.</p> 08270-13 Carretera de Vilafranca, 5 41.2380600,1.8073200 400055 4565870 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67871-67871-foto-08270-13-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67871-foto-08270-13-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial Inexistent 2023-01-17 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Manuel Ribes i Riera Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. La finca està catalogada com una construcció de tipus A, i es considera un bon exemple d'intervenció recent sobre un edifici d'inici del segle XIX. 119|98 45 1.1 2484 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67872 C/ de l'Aigua, 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-3 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX Segons la normativa del Pla Especial, cal conservar la façana i canviar el sòcol de la planta baixa que imita mamposteria de pedra. Casa de veïns de tres nivells d'alçada (pb + 2p). Les seves obertures són en conjunt rectangulars. La planta baixa presenta una porta d'accés a l'interior i una finestra, així com un sòcol que imita un parament de pedra irregular. En els pisos superiors s'identifica un balcó i una finestra; els balcons mostren volada decreixent, conformada per llosanes de pedra de perfil senzill, mentre que la barana metàl·lica presenta el sòcol decorat amb volutes confrontades, tot seguint un disseny típic de mitjans dels segle XIX. En el coronament del frontis s'aprecia la cornisa, el ràfec de maons i la barana d'obra del terrat transitable de la finca. 08270-14 c/ de l'Aigua, 3 41.2360500,1.8110800 400367 4565643 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67872-foto-08270-14-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67872-foto-08270-14-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.L'edifici mostra una intervenció recent que es considera força adequada, llevat del sòcol de la planta baixa que imita mamposteria de pedra. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67873 C/ de l'Aigua, 9 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-9 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XVIII El Pla Especial determinava la conservació de la façana i aconsellava el tractament del frontis amb estucat de calç. Tanmateix, l'edifici ha estat objecte d'una remodelació en els darrers anys, que ha suposat la substitució de les volades dels balcons del pis principal i de totes les baranes metàl·liques. Antic casal senyorial que presenta tres nivells d'alçada identificables des del carrer (pb + 2p) i tres eixos verticals en la seva composició. Destaca la portalada de la planta baixa amb els brancals i la llinda de pedra, aquesta darrera presenta forma d'arc rebaixat i mostra la clau decorada amb un relleu en el que s'identifica un corder, una espasa i la llegenda 'PQP'. La porta dóna accés a un vestíbul exterior i està flanquejada per dues finestres amb ampit de pedra i reixes metàl·liques de disseny elaborat, seguint la fórmula coneguda com a 'quarto de reixa'. Pel que fa als pisos superiors, els balcons presenten volada decreixent; en el pis principal, aquestes són d'obra, mentre que en les plantes més altes són de llosana de pedra i motllurades; les baranes metàl·liques són de factura recent. En el coronament s'aprecia una senzilla cornisa motllurada, per sobre de la qual se situa, probablement, la barana d'obra del terrat transitable de la finca o d'un possible nivell d'àtic. 08270-15 c/ de l'Aigua, 9 41.2360100,1.8113200 400387 4565638 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67873-foto-08270-15-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67873-foto-08270-15-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67873-foto-08270-15-3.jpg Legal Modern|Barroc Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila. 94|96 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67874 C/ de l'Aigua, 11 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-11 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XVII-XIX Segons la normativa del Pla Especial, cal conservar íntegrament la façana. Casa de veïns que presenta tres nivells d'alçat (pb + 2p) amb tres obertures en cadascun d'ells. Destaca el portal central, conformat per carreus i dovelles de pedra i en forma d'arc de mig punt; a cada banda de la porta s'identifica un finestral enreixat segons el model dels tradicionals 'quartos de reixa'. En els pisos superiors s'observen balcons de volada decreixent. En el pis principal aquesta està constituïda per rajoles policromes suportades per grapes metàl·liques -els ancoratges a la façana també són de ferro i mostren un disseny força elaborat-. En contraposició, les volades del pis superior són d'obra. Les baranes presenten un disseny molt senzill que únicament inclou algun barrot helicoïdal en els angles. Pel que fa al coronament, la façana clou amb una cornisa simple i amb el tradicional ràfec. En l'extrem esquerre del frontis i a l'alçada del primer pis, s'identifica una fornícula amb forma d'arc de mig punt, probablement destinada a albergar alguna figuració, presumiblement de temàtica religiosa. 08270-16 c/ de l'Aigua, 11 41.2359600,1.8114800 400400 4565632 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67874-foto-08270-16-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67874-foto-08270-16-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.En aquest cas, l'edifici podria ser originàriament barroc, datable al segle XVII, tot i presentar importants modificacions posteriors. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67875 C/ de l'Aigua, 13 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-13 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX La normativa del Pla Especial determina la restauració i conservació de la façana. Es permet l'obertura de finestres en els panys de paret laterals. Edifici de tres nivells d'alçat (pb + 2p) amb una obertura per planta, excepte en la planta baixa, on l'accés a l'escala de veïns trenca l'únic eix vertical. Dels balcons dels pisos superiors destaca la volada conformada per rajoles i grapes metàl·liques i el disseny de les baranes metàl·liques, amb un dels sòcols de volutes confrontades i un fris de volutes simples sota el passamà. El coronament del frontis no presenta cornisa, ni cap altre element com ara un ràfec o una barana. 08270-17 c/ de l'Aigua, 13 41.2359800,1.8115500 400406 4565635 1854 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67875-foto-08270-17-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67875-foto-08270-17-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67876 Casa Antoni Almirall Selva https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-antoni-almirall-selva COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. DDAA (1990) 'Americanos. Indianos. Arquitectura i urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonès (Baix Gaià). Segles XVIII-XX'. Vilanova i la Geltrú. MILES, C. (1980) 'L'obra sitgetana de Jaume Suñé i Juncosa'. Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX La normativa del Pla Especial obliga a la conservació estricta de la façana i a l'adequació del color del frontis a la carta de colors aprovada per la normativa municipal Edifici que presenta un frontis de gran longitud, articulat en dues façanes que s'adapten al traçat irregular del carrer i amb tres nivells d'alçat (pb + 2p). En general, la composició del frontis es caracteritza per l'aplicació d'un llenguatge formal clarament eclèctic i d'inspiració neoclàssica. L'ordenació de les obertures en eixos verticals és regular, essent palesa la voluntat de concedir major protagonisme a l'eix en el que se situa la porta d'accés de la planta baixa. Les obertures són rectangulars en el seu conjunt i disposen de guardapols consistents, en la majoria dels casos, en motllures horitzontals. En la zona principal del frontis identifica la portalada d'accés, flanquejada per dos finestral que mostren els trets propis dels anomenats 'quartos de reixa'. En la banda més oriental de la façana, la planta baixa disposa de tres finestrals més, amb el mateix disseny. Destaca la tipologia de la porta principal, amb els brancals i la llinda conformats per carreus de pedra amb els angles interiors motllurats en forma de mitja canya. La clau de la llinda presenta un relleu amb dues lletres 'A' (probablement inicials d'Antoni Almirall, propietari de la casa) situades sota una petxina. Pel que fa als pisos superiors, destaca el balcó corregut situat sobre la porta d'accés. Aquest emmarca tres obertures i disposa d'una volada conformada per llosanes de pedra i sostinguda per mènsules, probablement ceràmiques, amb forma de voluta. La seva barana és metàl·lica i presenta barrots decorats. Convé mencionar també la decoració del guardapols de l'obertura central, amb un fris de palmetes que desenvolupen una mena de tribuna. En la meitat més oriental del frontis, el pis principal disposa d'una finestra -amb ampit de pedra sostingut per petites mènsules- flanquejada per dos balcons. Pel que fa al segon pis, mencionarem únicament l'existència de tres balcons en la meitat més occidental de la façana, dels quals el situat en el centre disposa d'una volada de major amplada. En la zona oriental del frontis es reprodueix novament l'esquema balcó-finestra-balcó. En el coronament, la façana disposa d'una cornisa, notablement desenvolupada a partir d'una motllura de perfil simple, per sobre de la qual podria situar-se una barana metàl·lica dividida en trams mitjançant petits pilars d'obra. 08270-18 c/ de l'Aigua, 15-17 Antoni Almirall i Selva (1835-1915) és un dels personatges considerats 'americanos' dins la societat sitgetana del segle XIX. Va forjar la seva fortuna fundant la marca comercial 'Almirall i Llopis' a Manzanillo (Cuba). Va participar a la guerra colonial com a sergent de l'exèrcit de voluntaris de Cuba. Tornà a Sitges l'any 1891, just dos anys abans que l'arquitecte Jaume Suñé iniciés la construcció de la seva casa residencial al carrer de l 'Aigua. Jaume Suñé i Juncosa és considerat un dels màxims exponents de l'eclecticisme sitgetà. És autor de moltes obres d'arquitectura de la vil·la, especialment en el seu eixample on treballarà intensament a partir de 1868. 41.2359800,1.8116600 400415 4565634 1883 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67876-foto-08270-18-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67876-foto-08270-18-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67876-foto-08270-18-3.jpg Legal Contemporani|Eclecticisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Jaume Suñé i Juncosa Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila. 98|102 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67877 C/ de l'Aigua, 19-23 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-19-23 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Segons la normativa del Pla Especial, són edificis enderrocables, però en el cas de la finca núm. 23 és obligat conservar el portal d'accés des del c/ de l'Aigua Conjunt de tres edificis d'escassa entitat arquitectònica i constructiva, que consten de tres nivells d'alçat (pb + 2p). La finca que correspon al nº 19 del c/ de l'Aigua presenta dues portes d'accés en la planta baixa i una finestra en el primer pis; l'únic element arquitectònic que respon a una tipologia emmarcable de la segona meitat del segle XIX el constitueix el balcó existent en la segona planta, amb volada conformada per llosanes de pedra i barana de ferro amb barrots decorats. Pel que fa a la casa nº 21, es traca d'un edifici de recent construcció sense cap tret arquitectònic remarcable. De manera similar, i per finalitzar, la finca nº 23 -un edifici a dos vents, que disposa de frontis al c/Àngel Vidal- conserva, com a únic element digne de menció, una portalada configurada per brancals i llinda de pedra; la clau de l'arc rebaixat que constitueix la llinda presenta les lletres 'A' i 'M' entrellaçades, sobre la data de 1804. 08270-19 c/ de l'Aigua, 19-23 41.2361000,1.8117000 400419 4565648 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67877-foto-08270-19-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67877-foto-08270-19-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67877-foto-08270-19-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila. 119|98 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67878 C/ de l'Aigua, 8 - C/ Sant Domènec, 7 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-8-c-sant-domenec-7 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XX-XXI L'edifici ha estat reformat amb posterioritat a l'aprovació del Pla Especial. Casa a dos vents i tres nivells d'alçada (pb + 2p) que respon a una operació recent de remodelació que ha afectat als dos frontis. La finca no presenta, en el seu estat actual, cap element arquitectònic d'especial entitat. 08270-20 c/ de l'Aigua, 8 - c/ Sant Domènec, 7 41.2358300,1.8113000 400385 4565618 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67878-foto-08270-20-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67878-foto-08270-20-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 7, que inclou diferents construccions de caràcter popular corresponents a la primera trama urbana de la vila anterior a l'inici de la seva expansió. El Pla Especial cataloga aquesta finca dins del tipus A. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67879 C/ de l'Aigua, 10 - C/ Sant Domènec, 8 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-10-c-sant-domenec-8 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX Segons el Pla Especial, cal mantenir estrictament la façana principal. Es permet la reorganització de les obertures del frontis lateral. Edifici a dos vents que presenta tres plantes en alçat (pb + 2p). La façana principal obra al c/ de l'Aigua i és la que mostra menors dimensions, amb una única obertura en cada nivell, corresponent a una porta en la planta baixa i dos balcons en els pisos superiors. La volada dels balcons -conformada per llosanes de pedra- disminueix la seva amplada a mida que la finca guanya alçada. De la mateixa manera, se simplifica el programa decoratiu de les baranes metàl·liques que, en el pis principal, consisteix en un sòcol de volutes confrontades i en un registre de volutes simples situat sota el passamà, tot seguint un model clarament emmarcable a mitjans del segle XIX. La façana lateral presenta una distribució irregular de les seves obertures, que no estableixen eixos verticals clarament definits. En la planta baixa s'identifiquen dues portes i dues finestres i es combinen les llindes rectes i d'arc de mig punt; no falta el tradicional finestral de 'quarto de reixa'. Els balcons dels pisos alts continuen mostrant la volada de pedra decreixent i s'alternen amb finestres quadrangulars amb les llindes i els brancals d'obra. El coronament del frontis presenta una cornisa motllurada i la barana d'obra del terrat, probablement transitable. 08270-21 c/ de l'Aigua, 10 - c/ Sant Domènec, 8 41.2358400,1.8114500 400397 4565619 1800-50 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67879-foto-08270-21-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67879-foto-08270-21-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67879-foto-08270-21-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67880 C/ de l'Aigua, 18 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-18 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Segons el Pla Especial, cal conservar estrictament la façana; es permet afegir una planta. Edifici de dues plantes (pb + 1p) amb una obertura en cada nivell corresponent a una porta en la planta baixa i un balcó en el pis superior. La porta d'accés, de forma rectangular, podria tenir els brancals i la llinda conformats per carreus de pedra, però actualment coberts per l'arrebossat de la façana. Pel que fa al balcó del primer pis, destaca la llosana de pedra i la barana metàl·lica amb els barrots decorats. En el coronament s'identifica el fals ràfec i la barana d'obra d'un possible terrat. 08270-22 c/ de l'Aigua, 18 41.2357900,1.8117200 400420 4565613 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67880-foto-08270-22-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67880-foto-08270-22-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67881 Casa Raventós https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-raventos-0 Arxiu Històric Municipal de Sitges. COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana i l'obligació d'emprar els colors originals en les actuacions futures. Edifici de tres plantes d'alçada (pb + 2p) i un probable àtic, que constitueix un bon exemple d'arquitectura popular de mestre d'obres. La façana presenta dues obertures a cada nivell que, en la planta baixa, es corresponen a un portal d'entrada i un finestral, ambdós amb els brancals i les llindes de pedra. La clau de l'arc rebaixat que conforma la porta mostra un relleu en el que s'identifiquen les inicials 'A' i 'V' entrecreuades, sobre la data de 1823. Aquest ras de la finca consta també d'un petit sòcol de carreus. En el primer pis, les obertures s'estructuren en un balcó corregut amb la volada conformada per llosanes de pedra motllurades i la barana de ferro ornamentada amb un sòcol de volutes confrontades i un fris d'oves situat sota el passamà. La segona planta consta de dos balcons ampitats amb les baranes constituïdes per balustres de terra cuita. Tots els nivells de forjat es tradueixen a la façana mitjançant senzilles cornises. En el coronament, la cornisa motllurada és de majors dimensions i se situa per sota de la balustrada del terrat. S'observa un cos construït lleugerament endarrerit del frontis. En la banda dreta del frontis figura un plafó constituït per quatre rajoles policromes en les que es llegeix el text 'Casa on el mestre Gabriel Pallarès Roig portà a terme la seva profitosa obra musical'. 08270-23 c/ de l'Aigua, 20 Malgrat que l'aixecament de l'edifici data de l'any 1823, la seva fesomia actual és resultant, en bona part, d'una reforma realitzada el 1855. Aquesta operació resta testimoniada en els expedients d'obra de l'Arxiu Municipal de Sitges, en els que hi figura la sol·licitud de llicència d'obres cursada el 23 de març d'aquest any. L'edifici fou també residència del compositor Gabriel Pallarès Roig. 41.2358200,1.8118200 400428 4565616 1823 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67881-foto-08270-23-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67881-foto-08270-23-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67881-foto-08270-23-3.jpg Legal Neoclàssic|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 99|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67882 C/ de l'Aigua, 22 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-22 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX El Pla Especial permet transformar les golfes en un pis, sempre que es restitueixi la tortugada. Cal eliminar el sòcol de la planta baixa. Casa de tres nivells d'alçada (pb + 2p) amb una obertura en cada planta, corresponent a una porta en la planta baixa, un balcó en el pis principal i una finestra en el darrer nivell. La planta inferior mostra també un sòcol de maó en obra vista. Destaca l'ampit de pedra motllurat del balcó del primer pis, actualment tancat amb porticons de fusta i sense barana metàl·lica. La part superior de la façana conserva la tortugada per a evacuar les aigües de la coberta. La finca pot considerar-se una mostra de l'arquitectura popular sitgetana més senzilla. 08270-24 c/ de l'Aigua, 22 41.2359200,1.8118100 400428 4565628 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67882-foto-08270-24-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67882-foto-08270-24-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67883 C/ Àngel Vidal, 9 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-angel-vidal-9 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX El Pla Especial estableix la conservació estricta de l'edifici, la modificació de la porta de la botiga i la retirada del rètol en bandera. Casa de tres plantes d'alçada (pb + 2p) amb dues obertures a cada nivell. En la planta baixa destaca el portal principal, amb llinda d'arc rebaixat, que dóna accés a un vestíbul exterior. La porta de la botiga i el sòcol -que imita un parament regular de carreus- són modificacions recents. Els pisos superiors consten d'un balcó i d'una finestra. Els balcons mostren les seves volades conformades per llosanes de pedra amb el perfil simple i les baranes metàl·liques decorades seguint la tipologia més característica de mitjans del segle XIX (amb un sòcol de volutes confrontades i un fris d'oves situat sota el passamà). El balcó del segon pis és ampitat. En el coronament, la façana presenta l'habitual cornisa de perfil motllurat i una barana llisa d'obra que correspon al terrat transitable de la finca. 08270-25 c/ Àngel Vidal, 9 41.2366700,1.8101900 400293 4565713 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67883-foto-08270-25-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67883-foto-08270-25-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67883-foto-08270-25-3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67884 C/ Àngel Vidal, 25-27 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-angel-vidal-25-27 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Malgrat que el Pla Especial instava al manteniment del volum construït i a la conservació de les façanes i únicament autoritzava la realització d'obres que recuperessin la fesomia original de la casa nº 27, en l'actualitat els dos edificis han estat transformats en una única finca, amb un únic accés en façana principal i s'ha construït una planta àtic enretirada de la façana. Aquestes actuacions han suposat una notable pèrdua de les característiques originals de les dues cases catalogades. Edifici que presenta tres nivells d'alçada (pb + 1p + àtic); el segon pis perd la crugia de l'extrem esquerre, en la que se situa un pati elevat que es tradueix al frontis mitjançant una barana d'obra llisa, suportada per pilars quadrangulars. La planta baixa consta de cinc obertures, és a dir, un portal d'entrada amb forma d'arc rebaixat i dos finestrals de pedra a cada banda, dotats amb ampits de pedra motllurats i reixes metàl·liques. Totes les obertures rectangulars del frontis disposen d'una mena de guardapols de motllura simple que desenvolupa, sobre el centre de la llinda, un sortint quadrangular a mode de merlet. De la mateixa manera, una motllura de perfil simple tradueix a la façana el nivell del forjat del primer pis, que consta d'una finestra central flanquejada per balcons; aquests presenten les volades de pedra, conformades per llosanes amb motllura simple, i les baranes metàl·liques amb barrots de fundició, actualment pintats de color blanc. El coronament de la façana disposa d'una cornisa motllurada i de la barana d'obra de la terrassa del pis àtic; aquesta darrera presenta, en el centre, un conjunt de pilars quadrangulars coronats en forma de merlet. 08270-26 c/ Àngel Vidal, 25-27 41.2363700,1.8112100 400378 4565678 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67884-foto-08270-26-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67884-foto-08270-26-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67884-foto-08270-26-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67885 Casa Maria Bues de Catasús del carrer Àngel Vidal https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-maria-bues-de-catasus-del-carrer-angel-vidal COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial insta a conservar estrictament l'edifici i a canviar el sòcol de la planta baixa. S'autoritza la construcció d'àtic. Edifici de tres plantes (pb + 2p) amb tres obertures en el pis inferior, corresponents a un portal i dues finestres, i dos balcons en els pisos superiors. El programa decoratiu de la façana guanya complexitat a mida que la finca es desenvolupa en alçada. El parament de la planta baixa presenta únicament un sòcol que imita mamposteria, mentre que la resta del frontis està arrebossat amb morter de calç; els elements en relleu estan realitzats en material ceràmic. En general, la composició combina línies verticals i horitzontals, essent les primeres ressaltades per una mena de pilastres, d'estil neoclassicista, que sobresurten del plom de la façana i recorren tota la seva alçada fins a culminar en petits florons en relleu. L'horitzontalitat s'emfatitza mitjançant diferents frisos i cornises que es corresponen amb el nivell dels forjats de la finca. Les obertures de la planta baixa no presenten programa decoratiu, ni cap tret arquitectònic remarcable; per sobre d'elles s'identifica un fris amb dentell i la motllura de perfil simple que correspon al forjat del primer pis. Pel que fa als balcons del pis principal, consten d'una volada de perfil lleugerament motllurat, probablement d'obra, i d'una barana metàl·lica amb barrots de fundició decorats. Les obertures presenten els brancals i les llindes motllurades; a la part superior s'identifiquen línies geomètriques que emmarquen uns florons, presumiblement ceràmics, situats sobre el centre de les llindes. Cada obertura disposa també d'un guardapols horitzontal en forma de cornisa. En el segon pis es localitzen dues finestres ampitades que també disposen de baranes metàl·liques. El coronament mostra les obertures de ventilació de la solera, emmarcades per motllures rectangulars i alternades amb tríglifs. Finalment, la cornisa, de perfil motllurat, desenvolupa en el centre un capcer semicircular que descansa sobre petits caps de lleó; darrera de la cornisa és visible la barana d'obra del terrat de l'edifici. 08270-27 c/ Àngel Vidal, 22 L'autor de l'edifici, Salvador Vinyals i Sabaté [mestre d'obres-1868; arquitecte-1877], deixeble d'Antoni Robert, és autor del projecte de l'Ajuntament de Sitges i de diferents edificis de la vila i de l'Eixample barceloní. Entre d'altres obres, comparteix amb Antoni Robert l'autoria del nou monestir de Sant Pere de les Puelles a Sarrià i amb Domènec i Estapà, el projecte de la presó Model de Barcelona. A Sitges és un bon exponent de l'estil neorenaixentista que es desenvoluparà dintre del eclecticisme. 41.2362900,1.8105400 400322 4565670 1896 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67885-foto-08270-27-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67885-foto-08270-27-2.jpg Legal Neoclàssic|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Salvador Viñals i Sabaté (1847-1926) Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 99|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67886 C/ Àngel Vidal, 26 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-angel-vidal-26 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial estableix la conservació oblidada del balcó del primer pis i del ràfec; no es considera prescriptiu modificar cap altre element. Edifici de tres plantes (pb + 2p) que constitueix una mostra de l'arquitectura popular sitgetana del segle XIX, caracteritzada per la seva senzillesa. En la planta baixa hi figuren tres finestrals amb ampit i barana metàl·lica i una porta d'accés lateral. El primer pis consta d'un gran balcó corregut, l'element arquitectònic més rellevant del frontis, amb tres obertures. La volada, presumiblement d'obra, presenta un perfil llis i la barana metàl·lica, de fundició, està conformada per barrots decorats. Finalment, el darrer nivell mostra tres petites finestres quadrangulars, sense cap tret destacable, per sobre de les quals s'identifica una cornisa de maó, un fris llis però pintat d'un color verd intens i el ràfec de la coberta. 08270-28 c/ Àngel Vidal, 26 41.2363500,1.8107900 400343 4565676 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67886-foto-08270-28-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67886-foto-08270-28-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67887 Av. Artur Carbonell, 4 https://patrimonicultural.diba.cat/element/av-artur-carbonell-4 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XX El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana. Es permet la construcció d'un segon pis, però reculat tres metres del pla de la façana. Casa de dues plantes (pb + 1p) que presenta una composició simètrica, amb tres portes en el nivell inferior, la central de menors dimensions, i una finestra flanquejada per dos balcons en el primer pis; aquests darrers mostren llosana de pedra de motllura llisa. Tant la porta central com les obertures del pis superior presenten una motllura de perfil ondulant, a mode de guardapols, de clara inspiració modernista. En el pis inferior, la motllura mostra en els seus angles aplics de ceràmica vidrada, de color verd intens, amb motius geomètrics i florals en relleu. En aquest cas, l'element arquitectònic emmarca una fornícula quadrangular, que conté en el seu interior un plafó de rajoles ceràmiques policromes en el que apareix representada la figura de Sant Antoni Abat. La horitzontalitat de la façana es veu emfatitzada per la presència de dues senzilles motllures que tradueixen a l'exterior els nivells de forjats de l'edifici. Destaca, finalment, el remat del frontis amb un gran plafó de perfil ondulat de caire modernista. 08270-29 Av. Artur Carbonell, 4 41.2383300,1.8076900 400086 4565900 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67887-foto-08270-29-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67887-foto-08270-29-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67887-foto-08270-29-3.jpg Legal Contemporani|Modernisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. L'edifici forma conjunt amb les anomenades Cases Bessones, situades als números 6-8 de la mateixa avinguda Artur Carbonell. 98|105 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67888 Cases Bessones https://patrimonicultural.diba.cat/element/cases-bessones COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. MONTE, M.A. (1986) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11965 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XX El Pla Especial estableix la conservació íntegra de la façana i la recuperació de la planta baixa de la casa nº 6. En els dos edificis es permet la construcció d'un segon pis sempre que es reculi tres metres respecte del pla de la façana. Es tracta de dues cases unifamiliars, cadascuna de les quals de dues plantes (pb + 1p); ambdues responen al mateix projecte arquitectònic. La fesomia original de la planta baixa s'ha conservat únicament en l'edifici nº 6, que mostra dues portes amb llindes conformades per arcs rebaixats; tanmateix, l'accés a l'interior de la finca mostra les seves dimensions originals notablement reduïdes. El disseny emfatitza la importància del primer pis que consta d'un balcó corregut, amb dues obertures que mostren guardapols de disseny modernista; en la part superior la motllura presenta forma d'arc georgià, amb un coronament floral notablement desenvolupat, mentre que en les bandes laterals es disposen elements geomètrics. Destaquen especialment els remats d'ambdós frontis, que alhora actuen com a baranes del terrat de les cases, i que estan constituïts per plafons de perfil ondulant, amb volutes en els extrems i una gran palmeta central. 08270-30 Av. Artur Carbonell, 6-8 El 31 de juliol de 1916 els amics Joan Duran i Ferret i Gregori Mirabent Hill van sol·licitar a les autoritats municipals el permís d'obra per a l'aixecament d'aquests dos edificis . El responsable tècnic del projecte fou el mestre d'obres Josep Graner. La llicència va ser concedida el 22 de setembre d'aquell mateix any. Cal dir, però, que l'obra que es va portar a terme diferia del projecte arquitectònic inicial, aprovat pel consistori sitgetà ( Arxiu Històric Municipal de Sitges. Sèrie: Obres i urbanisme. Caixa 1915-1917). Pel que fa a l'autor dels edificis, Josep Graner i Prat, cal destacar la seva abundant producció arquitectònica a Barcelona i a molts altres pobles de Catalunya. Moltes de les seves obres combinen trets propers a l'eclecticisme i fórmules pròpiament modernistes. A partir de 1915 aplica un llenguatge formal en el que abunden els elements de caràcter gòtic i medievalitzant. 41.2383600,1.8078200 400097 4565903 1916 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67888-foto-08270-30-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67888-foto-08270-30-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67888-foto-08270-30-3.jpg Legal Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Josep Graner i Prat Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció IV. Estan catalogats com elements de tipus A. Les dues finques formen conjunt amb la casa nº 4 de la mateixa avinguda Artur Carbonell. Aquests edificis també són coneguts com Can Duran, Can Miravent o Mirabet. 105|98 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67889 C/ de les Ànimes, 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-5 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial obliga al manteniment estricte de la planta baixa i del primer pis. En la remunta les actuacions s'ajustaran a la normativa del Pla Especial Edifici de tres nivells d'alçada (pb + 2p) amb dues obertures en cada pis, corresponents a una porta i una finestra a la planta baixa i dos balcons ampitats en els pisos superiors. En general, el frontis destaca per l'ús del maó vist que, a més de definir les obertures i les cornises, arriba a substituir elements habitualment metàl·lics, com ara les baranes dels balcons. Dues petites cornises de maó tradueixen a l'exterior els forjats corresponents al primer pis i a la solera del terrat de l'edifici. En aquesta darrera, cal mencionar les obertures de ventilació, de forma rectangular i amb gelosies construïdes també amb maó, a l'igual que la cornisa que se situa sota la barana del terrat transitable de la finca. 08270-31 c/ de les Ànimes, 5 41.2381100,1.8115800 400412 4565871 1800-25 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67889-foto-08270-31-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67889-foto-08270-31-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67889-foto-08270-31-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67890 C/ de les Ànimes, 7-9 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-7-9 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX Segons el Pla Especial, la casa nº 7 és substituïble (article 21 de la normativa). Si es manté, s'hi pot construir un segon pis, traslladant el coronament, i afegir una segona obertura al primer pis. En la casa nº 9 es pot construir un segon pis, reculat 3 m del pla de la façana. Es tracta de dues cases que mostren característiques dissemblants i que estan catalogades amb nivells de protecció igualment diferents, establerts en funció de la seva vàlua arquitectònica. La finca nº 7 correspon a un edifici de tres nivells (pb + 1p + golfes) i no presenta cap mena d'entitat arquitectònica de caràcter històric, per la qual cosa es considera enderrocable en el propi Pla Especial municipal. Quant a la finca nº 9, aquesta presenta dos nivells d'alçat (pb + 1p) i la composició del seu frontis incorpora elements que, tot i la seva senzillesa, responen a un tarannà certament eclèctic. El programa decoratiu és més elaborat en la primera planta que en els baixos, on s'identifiquen una porta i una finestra; aquesta darrera mostra l'ampit motllurat i una reixa metàl·lica decorada. Una cornisa llisa es correspon amb el nivell del forjat del primer pis, en el qual la façana consta d'un balcó i una finestra. El balcó presenta la volada, probablement d'obra, amb el perfil motllurat, a l'igual que l'ampit de la finestra; la barana és metàl·lica i el disseny dels barrots indica la fundició com el procediment aplicat en la seva realització. Les dues obertures estan emmarcades per una banda llisa que sobresurt del plom de la façana i que, en els angles superiors, està decorada amb un motiu floral en relleu. Sobre aquestes obertures és visible un fris sense relleu, decorat amb escacat pintat i un registre de mènsules amb forma de voluta que sustenta la cornisa de perfil motllurat. Finalment, s'identifica la barana d'obra del terrat que desenvolupa tres plafons graonats i que, en conjunt, insinuen un coronament de merlets. 08270-32 c/ de les Ànimes, 7-9 41.2381600,1.8115600 400410 4565877 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67890-foto-08270-32-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67890-foto-08270-32-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67890-foto-08270-32-3.jpg Legal Popular|Eclecticisme|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V. Estan catalogats com elements de tipus A. 119|102|98 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67891 C/ de les Ànimes, 21- C/ Sant Isidre, 7 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-21-c-sant-isidre-7 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Edifici a dos vents que consta de tres nivells d'alçada (pb + 2p) i que ha estat restaurat recentment (l'any 1996, segons consta a la llinda del portal d'entrada). A la façana principal que afronta al c/ de les Ànimes s'observen dues obertures en cada planta, corresponents a una porta i una finestra en la planta baixa i un balcó i una finestra en els pisos superiors. Pel que fa a la façana lateral, que obre al c/ de Sant Isidre, s'identifiquen quatre finestres a la planta baixa i dos balcons i dues finestres als pisos alts, tot seguint l'esquema balcó-finestra-finestra-balcó. En el sòcol inferior són visibles unes obertures rectangulars de ventilació que indiquen l'existència d'un nivell semisoterrani. El coronament de l'edifici consta d'un ràfec de rajoles planes i teules i de la barana del terrat transitable, que desenvolupa una gran balustrada dividida en diversos trams. 08270-33 c/ de les Ànimes, 21- c/ Sant Isidre, 7 41.2384200,1.8114200 400399 4565906 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67891-foto-08270-33-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67891-foto-08270-33-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67891-foto-08270-33-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67892 C/ de les Ànimes, 12-16 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-12-16 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XVIII El Pla Especial insta a la conservació dels buits existents i dels coronaments. En els tres casos es permet afegir un segon pis, reculat 3 metres del pla de façana. Es tracta d'un conjunt de tres cases, cadascuna de les quals presenta dos nivells d'alçada (pb + 1p). Constitueixen un conjunt interessant pels materials, les solucions constructives i les tipologies emprades. La casa núm. 12 és la que presenta un millor estat de conservació; en la planta baixa consta del portal d'entrada i d'una finestra del tipus 'quarto de reixa', mentre que el segon pis mostra dues finestres quadrangulars. Destaquen el ràfec i la tortugada de la coberta de teules. Pel que fa a la casa núm. 14, aquesta presenta únicament una porta a la planta baixa i un balcó ampitat en el pis superior; les dues obertures es troben alineades en la banda dreta de la façana. A nivell formal, cal mencionar únicament la barana metàl·lica del balcó, decorada en el centre amb motius vegetals. El coronament conserva part del ràfec, però la tortugada ha estat anul·lada; la coberta de teules sembla haver estat substituïda per un terrat pla probablement no transitable. Pel que fa a la casa núm. 16, actualment es troba en procés de reforma, probablement consistent en la remunta d'un pis. Presenta dues portes en la planta baixa, la principal amb la llinda i els brancals de pedra, mentre que la més petita ha estat transformada en finestral i disposa d'una reixa metàl·lica. El pis superior consta de dues finestres. 08270-34 c/ de les Ànimes, 12-16 41.2383500,1.8116000 400414 4565898 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67892-foto-08270-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67892-foto-08270-34-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67892-foto-08270-34-3.jpg Legal Modern|Popular Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga. Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V. Estan catalogats com elements de tipus A. 94|119 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67893 C/ de les Ànimes, 18- C/ Sant Isidre, 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-18-c-sant-isidre-5 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XVIII-XIX Segons el Pla Especial cal mantenir el volum i la façana principal. Possibilitat de fer obertures a la façana lateral a partir de 4m des de la cantonada. Casa construïda a dos vents, que disposa de dues plantes d'alçada (pb + 1p). La façana principal afronta al c/ de les Ànimes i a la planta baixa consta de quatre obertures seguint l'esquema porta-finestra-finestra-porta. Destaca la gran portalada situada en l'angle del frontis, amb forma d'arc rebaixat, conformat per brancals i llinda de pedra, motllurats en mitja canya. A continuació s'identifiquen les dues finestres -amb ampit de pedra motllurat i reixes metàl·liques de disseny elaborat- i, finalment, la porta lateral de factura tosca. El primer pis mostra un balcó amb barana metàl·lica decorada i flanquejat per finestres. En el coronament s'identifiquen els orificis de ventilació de la solera, amb gelosies probablement ceràmiques, la cornisa motllurada i la barana d'obra del terrat transitable de la finca, dividida en diferents plafons. Pel que fa a la façana lateral que obre al c/ de Sant Isidre, cal mencionar l'existència de dos cossos diferenciats. D'una banda la meitat del frontis més propera a la cantonada amb el c/ de les Ànimes manté l'alçat de planta i pis; en la planta baixa s'identifiquen dos finestrals enreixats d'idèntic disseny als descrits anteriorment, mentre que en el pis superior s'observa una única finestra de reduïdes dimensions. D'altra banda, la resta del frontis consta de tan sols un nivell, probablement un garatge, sobre el qual se situa una terrassa posterior a mode de jardí elevat. 08270-35 c/ de les Ànimes, 18- c/ Sant Isidre, 5 Tant la portalada com les finestres de la planta baixa i el brancal de l'angle del frontis pertanyen a una construcció anterior a la que és actualment visible -probablement datable en el segle XVIII-, i van ser aprofitats per a l'edificació del segle XIX. 41.2384600,1.8115700 400411 4565910 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67893-foto-08270-35-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67893-foto-08270-35-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67893-foto-08270-35-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67894 Dona asseguda nua https://patrimonicultural.diba.cat/element/dona-asseguda-nua ESQUERDA, M. (2002) 'Sitges artístic'. Barcelona XX Escultura de pedra que representa a una dona asseguda o semiagenollada en actitud de contemplar el mar, visible des del seu emplaçament al Passeig de la Ribera. 08270-36 Passeig de la Ribera L'escultura va ser col·locada a l'octubre de 1965, després de ser adquirida per l'ajuntament de Sitges. Fou objecte d'un acte vandàlic al més d'abril de 2002. 41.2345700,1.8072500 400043 4565483 1965 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67894-foto-08270-36-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Element urbà Pública Ornamental 2023-08-02 00:00:00 Conxi Rodríguez Fernández Josep Busquets (1914-1998) 98 51 2.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67895 C/ Barcelona, 17 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-17 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Edifici enderrocable, segons el Pla Especial; si es manté la construcció, s'hi pot afegir un pis i reordenar les obertures. Casa de dues plantes (pb + 1p) que mostra una porta i una finestra a la planta baixa i una altra finestra al primer pis. Els elements arquitectònics no presenten cap tractament específic ni decoratiu; la seva entitat constructiva és, doncs, escassa. Destaca el ràfec de la coberta de teules i la fusteria de la planta baixa. 08270-37 c/ Barcelona, 17 41.2359400,1.8123500 400473 4565629 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67895-foto-08270-37-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67895-foto-08270-37-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67896 C/ Barcelona, 21 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-21 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Edifici enderrocable, segons el Pla Especial; si es manté la construcció, s'hi pot afegir un pis i reordenar les obertures. L'estat de l'edifici requereix millores en general. Casa de dues plantes (pb + 1p) que mostra dues portes i una finestra en la planta baixa i una altra finestra en el primer pis. La seva entitat constructiva és escassa; destaca únicament el ràfec de la coberta de teules. 08270-38 c/ Barcelona, 21 41.2358900,1.8124600 400482 4565623 08270 Sitges Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67896-foto-08270-38-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67896-foto-08270-38-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67897 C/ Barcelona, 2- C/ de l'Aigua, 30 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-2-c-de-laigua-30 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana amb reordenació de les obertures de la planta baixa. Edifici a dos vents que presenta tres nivells d'alçada (pb + 2p) i que obre la seva façana principal al c/ Barcelona. La composició arquitectònica es caracteritza per la distribució irregular de les obertures, inexistents en la zona més propera a la cantonada entre els carrers de Barcelona i de l'Aigua. Destaquen també els carreus de pedra que es conserven visibles en l'angle que conformen ambdues façanes. Pel que fa a la façana principal, a la planta baixa consta de dues portes rectangulars de disseny senzill, mentre que els pisos superiors mostren un balcó central flanquejat per dues finestres. Les volades dels balcons, d'obra, presenten perfils simples i redueixen progressivament la seva amplada; les baranes, metàl·liques, estan conformades per barrots sense decoració. Totes les obertures estan emmarcades per bandes llises que sobresurten del plom del frontis. En el segon pis, aquesta decoració queda reduïda a la part superior. En el coronament són visibles els forats circulars de ventilació de la solera del terrat, per sobre dels quals se situa la cornisa de maó. Del mateix material està constituïda la barana d'obra, que alterna petits pilars amb zones llises. La façana del c/ de l'Aigua presenta una porta d'accés en el seu extrem dret i tres finestres en cadascun dels pisos superiors; el disseny d'aquestes obertures concorda plenament amb les del frontis principal. Únicament cal mencionar la presència, en la planta baixa, d'una finestra rectangular, resultat d'una operació presumiblement recent. 08270-39 c/ Barcelona, 2- c/ de l'Aigua, 30 41.2361100,1.8119300 400438 4565649 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67897-foto-08270-39-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67897-foto-08270-39-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67898 C/ Barcelona, 4-6 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-4-6 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX El Pla Especial determina la conservació estricta de les façanes. Es tracta de dos edificis de tres plantes (pb + 2p) que, malgrat presentar característiques arquitectòniques dissemblants, estan integrats en un conjunt de l'arquitectura popular del casc urbà de la vila de Sitges força significatiu. La finca nº 4 presenta una porta en la seva planta baixa i un balcó en els pisos superiors. Totes les obertures són rectangulars; en els balcons, la volada d'obra mostra un motllura de perfil simple i la barana metàl·lica està conformada per barrots sense decoració. En el coronament s'identifica una barana metàl·lica entre pilars d'obra. La finca nº 6 consta en la seva planta baixa d'una porta (amb forma d'arc de mig punt per la part externa i rectangular per la banda interna) i de dues finestres situades a diferents alçades. En el primer pis s'identifica un balcó emplaçat en el centre i flanquejat per finestres; del balcó destaca la gran proporció de la volada i de la motllura que la sustenta, així com el programa decoratiu, notablement elaborat, del centre de la barana metàl·lica. En el segon pis es localitza una galeria conformada per tres finestres en forma d'arc de mig punt, integrades per un ampit corregut; a banda i banda de dita galeria se situen dues obertures independents d'igual disseny. El ràfec de la teulada, amb un voladiu força desenvolupat, se sustenta sobre grans mènsules de fusta. 08270-40 c/ Barcelona, 4-6 41.2360400,1.8120200 400445 4565641 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67898-foto-08270-40-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67898-foto-08270-40-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67898-foto-08270-40-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V (nº 6) i IV (nº 8). Formen part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|119 46 1.2 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67899 C/ Barcelona, 8 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-8 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Segons el Pla Especial, cal conservar íntegrament la façana. Es tracta d'una mostra de l'arquitectura civil i popular sitgetana, de gran senzillesa. L'edifici presenta tres nivells d'alçada (pb + 2p) i totes les seves obertures són rectangulars. En la planta baixa s'identifiquen dues portes; sobre la que se situa a l'esquerra es conserva un petit escut ceràmic. Pel que fa a la configuració de les obertures del primer pis, cal mencionar la volada del balcó, de motllura llisa i la barana metàl·lica amb barrots sense decoració. El segon pis consta únicament de dues finestres i el coronament està constituït pel ràfec de la coberta de teules. 08270-41 c/ Barcelona, 8 41.2359900,1.8121100 400453 4565635 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67899-foto-08270-41-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67899-foto-08270-41-2.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga La consulta del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, ha proporcionat dades confuses, ja que en alguns documents la finca nº 8 del c/ Barcelona apareix tractada de manera individual i en d'altres s'associa a la finca nº 10 del mateix carrer. Per aquest motiu no ha estat possible determinar si l'edifici està dotat del nivell de protecció IV o V. Està inclòs en el Conjunt 5, que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 119|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67900 C/ Barcelona, 12 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-12 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XX El Pla Especial estableix la conservació estricta del frontis. Edifici de tres nivells d'alçada (pb + 2p) representatiu de l'arquitectura civil de mestre d'obres, malgrat presentar un caràcter eclèctic d'influència modernista, que es detecta en l'ús de la ceràmica vidrada tant en el sòcol de la planta baixa com en la part superior de les obertures. Cal mencionar que dit sòcol està realitzat amb rajoles de cartabò policromes en color blanc i blau, tot aplicant un disseny -certament agosarat- que li confereix un aspecte similar al dels arrambadors interiors. Cada planta consta de dues obertures que en la planta baixa corresponen a una porta -amb la llinda configurada per un arc rebaixat- i a un finestral del tipus 'quarto de reixa'. En el primer pis s'identifica un balcó corregut amb volada d'obra d'angle sec i barana de ferro conformada per barrots simples intercalats amb d'altres d'helicoïdals, incorpora també decoració de volutes i oves esporàdiques sota el passamà. Una cornisa motllurada i força desenvolupada indica el nivell del forjat del segon pis en el que se situen dues finestres amb reixa simple. Finalment, el coronament consta d'un fris de rajoles blaves i del ràfec de la teulada. 08270-42 c/ Barcelona, 12 41.2359600,1.8122400 400464 4565632 1900 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67900-foto-08270-42-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67900-foto-08270-42-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67900-foto-08270-42-3.jpg Legal Contemporani|Eclecticisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|102 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67901 C/ Barcelona, 16 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-16 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Edifici enderrocable, segons la normativa del Pla Especial. Si es manté la construcció es permet afegir una obertura en el primer pis i construir un tercer nivell. Casa de dues plantes (pb + 1p) que consta en el nivell inferior d'una porta i d'una finestra -de la qual cal destacar l'elaborada decoració de la reixa metàl·lica- i en el primer pis, d'un balcó amb la volada d'obra i la barana de ferro simple. En el coronament s'identifica una senzilla motllura i la barana d'obra del terrat. 08270-43 c/ Barcelona, 16 41.2358800,1.8123300 400471 4565623 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67901-foto-08270-43-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67901-foto-08270-43-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67901-foto-08270-43-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67902 C/ Barcelona, 18 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-18 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX Edifici enderrocable segons la normativa del Pla Especial. Si es manté la construcció s'obliga a la conservació de les obertures existents, sense afegir-ne de noves. Casa de tres plantes (pb + 2p) de la que destaca la distribució irregular de les obertures. Com a elements més significatius, cal assenyalar el ràfec i la tortugada de l'antiga teulada, que es conserven per sota de la remunta del segon pis, realitzada recentment. En general, l'edifici no mostra elements d'entitat arquitectònica rellevant. 08270-44 c/ Barcelona, 18 41.2358600,1.8124100 400478 4565620 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67902-foto-08270-44-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67902-foto-08270-44-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67902-foto-08270-44-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67903 C/ Barcelona, 22 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-22 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX El Pla Especial permet engrandir la finestra petita de la planta baixa i afegir un altre pis. Casa de dos nivells (pb + 1p) que presenta tres obertures en la planta baixa i dues finestres en el primer pis. Destaca la portalada d'accés, conformada per brancals de carreus de pedra i per una llinda d'arc de mig punt de maó. Les dimensions de les finestres de la planta baixa són dissemblants. Altres elements significatius són el ràfec i la tortugada de la coberta de teula. El parament del frontis mostra arrebossat de morter de calç i pintura blanca. 08270-45 c/ Barcelona, 22 41.2357900,1.8125200 400487 4565612 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67903-foto-08270-45-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67903-foto-08270-45-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67903-foto-08270-45-3.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67904 C/ Bonaire, 3 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-3 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana. Casa de tres plantes (pb + 2p) que respon plenament als patrons constructius de l'arquitectura civil catalana de mitjans del segle XIX. Consta de dues obertures en cada nivell, que en la planta baixa corresponen a dues portes, és a dir, un accés a l'escala de veïns i un altre al local comercial que ocupa els baixos. En el primer pis s'identifica un balcó corregut i en el segon, dos balcons ampitats; les llosanes que configuren les volades -probablement de pedra- presenten els angles treballats amb motllures llises, mentre que les baranes, metàl·liques, mostren decoració en el sòcol i sota el passamà. Els nivells de forjat de l'immoble es tradueixen en el frontis mitjançant petites cornises motllurades. En el coronament s'observa el registre d'obertures de la solera, una petita cornisa i la barana d'obra del terrat transitable de la finca. El parament exterior mostra un arrebossat de color blanc, llevat de la zona corresponent al sòcol en el que la pintura és de color gris; destaca la presència, entre les obertures del primer pis, d'un plafó ceràmic policrom en el que apareix representada la figura de Sant Josep. 08270-46 c/ Bonaire, 3 41.2362400,1.8080100 400110 4565667 c. 1850 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67904-foto-08270-46-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67904-foto-08270-46-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.La porta del local comercial visible en la planta baixa, abans havia estat configurada com un finestral del tipus anomenat 'quarto de reixa' i ha estat recentment transformada en porta, seguint les recomanacions de la normativa del Pla Especial. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67905 C/ Bonaire, 5 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-5 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX-XX L'edifici sembla haver estat objecte d'una rehabilitació recent que s'ajusta a la normativa del Pla Especial. Edifici de quatre nivells d'alçada (pb + 3p) que presenta dues obertures per planta, identificables com dues portes en el nivell inferior, un balcó i una finestra en les plantes primera i segona i dues finestres en el pis superior. Del disseny de les obertures cal mencionar la decreixent volada dels balcons i la realització d'aquestes a base de rajoles suportades per grapes metàl·liques. Pel que fa a les baranes de ferro, es constata l'existència d'un programa decoratiu en el pis principal -a base de barrots helicoïdals situats en els angles i motius florals en el centre- reduït a barrots simples en el primer pis. Pel que fa al coronament, s'identifica una cornisa motllurada per sobre de la qual se situa la barana del terrat transitable de la finca, realitzada amb balustres. Com a element peculiar, destaca la gelosia, probablement de fusta, que cobreix la finestra situada al primer pis. 08270-47 c/ Bonaire, 5 41.2361900,1.8079900 400108 4565662 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67905-foto-08270-47-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67905-foto-08270-47-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67906 Casa Maria Bues de Catasús del carrer Bonaire https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-maria-bues-de-catasus-del-carrer-bonaire COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial insta a recuperar l'estuc de la planta baixa i del primer pis i a unificar el tractament de la barana d'obra del terrat. Edifici de tres plantes d'alçada (pb + 2p) que presenta tres obertures en cadascuna d'elles. En el nivell inferior s'identifiquen tres portes de les quals la principal, situada en el centre, mostra una llinda en forma d'arc rebaixat, constituïda per carreus de pedra, a l'igual que els brancals; sobre les obertures figura un fris amb tríglifs i règules en relleu. Pel que fa al primer pis, cal mencionar la presència de tres obertures emmarcades en un únic balcó corregut. Les portes, amb els brancals i les llindes definides per carreus motllurats, disposen d'un guardapols en relleu que reprodueix la forma d'un arc georgià, amb decoracions en relleu situades en el centre i en els angles. La volada del balcó està conformada per llosanes de pedra motllurades i la barana metàl·lica apareix profusament decorada a base d'elements geomètrics romboïdals i circulars; sobre aquestes obertures s'observa un nou fris amb elements florals molt elaborats. El segon i darrer pis de la façana apareix separat dels anteriors per una cornisa motllurada de notables dimensions i consta de tres finestres, igualment emmarcades per guardapols d'idèntic disseny als del pis inferior, però de menor relleu. En general, el frontis es caracteritza per la disminució progressiva de l'alçada de les seves plantes, en clara concordança amb el tractament formal dels seus elements arquitectònics, que es simplifica a mida que l'edifici guanya alçada, fins a assolir el coronament en el que es localitzen els elements més senzills de la composició, és a dir, una cornisa llisa i la barana d'obra del terrat que disposa únicament d'un plafó central més elevat. 08270-48 c/ Bonaire, 7 La construcció de l'edifici data aproximadament de l'any 1865, però la seva fesomia actual és el resultat de la reforma realitzada per l'arquitecte Salvador Vinyals i Sabaté l'any 1897. Pel que fa a l'autor de l'edifici, Salvador Vinyals i Sabaté [mestre d'obres-1868; arquitecte-1877], és autor de diverses obres en l'Eixample barceloní. Entre altres obres, comparteix amb Antoni Robert l'autoria del nou monestir de Sant Pere de les Puelles a Sarrià, i amb Domènech i Estapà el projecte de la presó Model de Barcelona. 41.2361400,1.8080200 400110 4565656 c. 1865 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67906-foto-08270-48-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67906-foto-08270-48-2.jpg Legal Eclecticisme|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-29 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Salvador Vinyals i Sabaté (1847-1926) Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 102|98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67907 C/ Bonaire, 9-11 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-9-11 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) inici XIX La finca sembla haver estat objecte d'una rehabilitació recent que acompleix la normativa del Pla Especial. Es tracta d'un edifici de tres plantes (pb + 2p) que presenta tres portes en la planta baixa, quatre obertures en el primer pis i un segon pis reculat. En el nivell inferior s'identifiquen tres portes, dues de majors dimensions situades en els extrems, amb les llindes conformades per arcs lleugerament peraltats. En el primer pis les obertures visibles mostren l'esquema finestra-balcó-finestra-balcó; els balcons presenten volades, probablement d'obra, amb formes motllurades i baranes metàl·liques de barrot senzill. El pis superior disposa únicament d'una barana d'obra llisa, amb passamà metàl·lic, que se situa sobre una cornisa motllurada; el mateix esquema es reprodueix en el coronament de la finca. En general, els acabats dels elements arquitectònics són de gran senzillesa i d'escassa entitat constructiva. 08270-49 c/ Bonaire, 9-11 41.2360700,1.8081200 400119 4565648 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67907-foto-08270-49-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67907-foto-08270-49-2.jpg Legal Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 98|119 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
67908 C/ Bonaire, 23 https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-23 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) XIX El Pla Especial determina la conservació íntegra de la façana. Edifici de tres plantes (pb + 2p) que presenta una jerarquia dels nivells que disminueix a mida que la façana guanya alçada. A la planta inferior s'identifica l'accés a l'escala de veïns i un gran finestral a mode dels tradicionals 'quartos de reixa'. Ambdues obertures presenten els brancals i les llindes conformades per carreus de pedra d'angle sec; en el cas del finestral destaca l'element central de la llinda, en forma de clau, i el programa decoratiu de la reixa metàl·lica, amb una estrella de vuit puntes en el centre i un entramat de volutes a la part superior. El primer pis consta d'un balcó corregut amb dues obertures; la volada està constituïda per llosanes de pedra de motllura llisa i la barana mostra elements decoratius geomètrics en el sòcol i sota el passamà. En el darrer pis hi figuren dues finestres amb ampits motllurats de pedra. Els nivells de forjat de l'immoble es tradueixen a l'exterior mitjançant motllures simples. El coronament consta dels orificis de ventilació de la solera i d'una cornisa força desenvolupada, sobre la qual se situa la barana d'obra del terrat transitable de la finca. Tot el parament exterior presenta un revestiment de morter de calç que imita un parament regular de carreus de pedra. 08270-50 c/ Bonaire, 23 41.2356200,1.8081400 400120 4565598 1860 08270 Sitges Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67908-foto-08270-50-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67908-foto-08270-50-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Núria Nolasco Azuaga Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A. 98 45 1.1 17 Patrimoni cultural 2024-02-25 06:17
Estadístiques 2024
Patrimoni cultural

Mitjana 2024: 156,12 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml